8.4 Infrastruktura społeczna

8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOFRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 30.07.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

8.4 Infrastruktura społeczna

Poddziałanie

8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 28 kwietnia 2021 r. od godziny 7:30 do 30 lipca 2021 r. do godziny 15:00. Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu tj. do 4 sierpnia 2021 r. - pełna treść komunikatu z dnia 10.05.2021 (DOC 348 KB)

Nieaktualne

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 28 kwietnia 2021 r. od godziny 7:30 do 12 maja 2021 r. do godziny 15:00. Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu tj. do 17 maja 2021 r.

Kto może składać wnioski?

wszystkie strony z stron internetowych, w tym jednostka samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki organizacyjne wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, jednostki ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem nagrody jest wsparcie projektuom wpisującym się w cele szczegółowe Poddziałania 8.4.2 (EFRR):
⦁ infrastruktura związana z opieką nad cennymi środkami w codziennym funkcjonowaniu; ⦁ infrastruktura związana z usługami rodziny i pieczy zastępczej;
⦁ Infrastruktura w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 449 KB) zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną - kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 200 000,00 zł

Regulamin konkursu

Komunikat dot. zmiany Regulaminu Konkursu z  20.04.2021 - pełna treść komunikatu (PDF 171 KB)

Regulamin konkursu (PDF 693 KB)

  

NIEAKTUALNY

regulamin konkursu  (PDF 691 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

wzór wzoru o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

wzór umowy o dofinansowanie  (PDF 728 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 t.j.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 8.4.2 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
- pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  tel. (85) 66 54 -981, -992 w godz. od 9.00 do 13.00,

- pracownicy Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego: tel. 85 661 15 38 w godz. od 9.00 do 13.00.

 

e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu. Regulamin Oceny i Wyboru Projektów jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:
w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;
w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76,
e-mail: lpi@ares.suwalki.pl; w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Linki

pełna treść konkursu: rpo.wrotapodlasia.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.