8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian

8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MSPRPO Małopolskiego

Termin konkursu

zakończony 5.11.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Małopolskiego

Działanie

8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian

Poddziałanie

8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MSP

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Złożenie wniosku za pośrednictwem systemu e-RPO w terminie wskazanym w Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, wystosowanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WM.

Sposób składania wniosków

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl  informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Kto może składać wnioski?

W ramach Poddziałania 8.4.1 RPO WM, typ projektu B podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest Województwo Małopolskie, przy czym realizatorem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (WUP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępności do usług rozwojowych dla firm i ich pracowników z wybranych branż usługowych szczególnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 (w tym: kosmetyczno-fryzjerskiej i turystyczno-gastronomicznej) z wykorzystaniem systemu bonów szkoleniowych. Projekt jest komplementarny i realizowany równolegle z projektem pn. „MSUES plus” w ramach Pomocy Technicznej RPO WM (oś 13) w WUP, w którym zostaną przygotowane i upowszechnione Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych MSUES plus, uwzględniające warunki jakościowe dla usług uczenia się u przedsiębiorcy (w środowisku pracy).

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosku o dofinansowanie projektu prowadzona jest w oparciu o kryteria wyboru projektów stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy w projekcie wynosi co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektu powinna być zgodna z SzOOP RPO WM.

Regulamin konkursu

Regulamin przygotowania i oceny projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym (PDF 647 KB)

Załącznik nr 1 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (PDF 204 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM (PDF 369 KB) (PDF 689 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WM (PDF 689 KB)

Załącznik nr 4 Kryteria wyboru projektu (PDF 243 KB)

Załącznik nr 5.1 Definicje wskaźników (PDF 303 KB)

Załącznik nr 5.2 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF 217 KB)

Załącznik nr 5.3 Monitorowanie działań COVID-19 w ramach projektów EFS w systemie SL2014 (PDF 633 KB)

Załącznik nr 5.4 Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) (PDF 150 KB)

Załącznik nr 6 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektu Pozakonkursowego wraz z załącznikami (PDF 647 KB)

Załącznik nr 7 Wzór Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (PDF 2 MB)

Załącznik nr 8 Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO wpierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (PDF 1006 KB)

Załącznik nr 9 Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej (PDF 299 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 2 (PDF 369 KB) do Regulaminu naboru.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu stanowi Załącznik nr 7 (PDF 2 MB) do Regulaminu naboru.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego, Wnioskodawcy nie przysługują środki odwoławcze.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem naboru. Informacji dotyczących naboru udzielają Wnioskodawcy ubiegającemu się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.00–18.00, wt.-pt. 8.00–16.00

Linki

Link do naboru na stronie www.rpo.malopolska.pl Kliknij tutaj

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.