8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian

8.4.2 Adaptacja do zmianRPO Małopolskiego

Termin konkursu

zakończony 17.08.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Małopolskiego

Działanie

8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian

Poddziałanie

8.4.2 Adaptacja do zmian

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2020

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: 27 lipca 2020 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 17 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Sposób składania wniosków

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl  informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych) w tym w szczególności:

 • przedsiębiorcy,
 • instytucje otoczenia biznesu, 
 • partnerzy społeczni i gospodarczy, 
 • organizacje pozarządowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian.

Realizacja programów przekwalifikowania, o których mowa w Poddziałaniu 8.4.2, oznacza interwencje na rzecz wsparcia pracowników zagrożonych zwolnieniem, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, a także osób odchodzących z rolnictwa poprzez opracowywane i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement. Działaniami  kwalifikowalnymi w ramach realizacji projektu są:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu działania jako obowiązkowy element wsparcia (dla każdego uczestnika),
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy, 
 • szkolenia i/lub kursy i/lub studia podyplomowe,
 • staże,
 • sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dostępne  wraz z usługami szkoleniowymi udzielanymi na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej) [1],
 • pomoc finansowa (wsparcie finansowe pomostowe) dla młodych stażem przedsiębiorców (uczestników projektów) wypłacaną miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego (grantu) przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. zatrudnienie wspomagane, wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektów, w tym szkolenia lub doradztwo, wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (jedynie w połączeniu z innymi formami wsparcia),
 • inne narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej.

Inne formy pomocy zaproponowane przez Beneficjenta nie mogą uwzględniać wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia, chyba że będzie ono udzielane wyłącznie przez powiatowy urząd pracy.          

[1] Wsparcie finansowe (stawka jednostkowa na samozatrudnienie) na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest kierowane w pierwszej kolejności do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu, a także pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego lub osób odchodzących z rolnictwa. Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (minimalny obowiązkowy okres prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu). Data rozpoczęcia działalności powinna być tożsama z datą jej zarejestrowania. Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 (PDF 317 KB) do Regulaminu Konkursu i zostały umieszczone w sekcji Niezbędne Dokumenty.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 11 946 771,08 PLN (słownie: jedenaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden i 08/100 PLN), w tym:

a) wsparcie finansowe EFS –10 689 215,83 PLN (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście piętnaście i 83/100 PLN);

b) wsparcie krajowe – 1 257 555,25 PLN (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć i 25/100 PLN).

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu - Aneks obowiązujący od dnia 15.09.2020 (PDF 603 KB)

Regulamin konkursu (PDF 735 KB);

Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów (PDF 317 KB);

Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektów (PDF 367 KB);

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 750 KB);

Załącznik nr 4 - Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (PDF 204 KB);

Załącznik nr 5 - Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (ZIP 987 KB);

Załącznik nr 6 - Definicje wskaźników (PDF 259 KB);

Załącznik nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu wersja obowiązująca od 15.09.2020 r. (PDF 762 KB)

Załącznik nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (ZIP 2 MB);

Załącznik nr 8 - Wzór umowy o partnerstwie 15.09.2020 r. (PDF 384 KB)

Załącznik nr 8 - Wzór umowy o partnerstwie (PDF 298 KB);

Załącznik nr 9 - Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (PDF 201 KB);

Załącznik nr 10 - Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO wspierającego wdrażanie RPO WM na lata 2014-2020 (PDF 1001 KB);

Załącznik nr 11 - Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych - wersja obowiązująca od 15.09.2020 r. (PDF 222 KB)

Załącznik nr 11 - Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych (PDF 208 KB);

Załącznik nr 12 - Standard usług projektu konkursowego realizowanego  w ramach Poddziałania 8.4.2 RPO WM 2014-2020 - wersja obowiązująca od 15.09.2020 r. (PDF 628 KB)

Załącznik nr 12 - Standard usług projektu konkursowego realizowanego w ramach Poddziałania 8.4.2 RPO WM 2014-2020 (ZIP 1 MB);

Załącznik nr 13 - Diagnoza sytuacji na rynku pracy w województwie małopolskim (PDF 494 KB);

Załącznik nr 14 - Oświadczenie o rzetelności (PDF 123 KB).

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 (PDF 367 KB) do Regulaminu Konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzrór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - Załącznik nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu wersja obowiązująca od 15.09.2020 r. wraz z załącznikami (PDF 762 KB)

 

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 7 (ZIP 2 MB) do Regulaminu Konkursu.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 10 (PDF 1001 KB) do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania  (PDF 346 KB)

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

Strona internetowa RPO WM www.rpo.malopolska.pl.

Ogłoszenie konkursu na stronie RPO WM Link do ogłoszenia.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.