8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowychRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

zakończony 13.03.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS RPDS).

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS RPDS), który jest dostępny poprzez stronę: adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS.

System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

Nabór wniosków za pośrednictwem systemu SOWA EFS RPDS
rozpocznie się dnia 05.03.2020 r. o godz. 00:01
i zakończy się dnia 13.03.2020 r. o godz. 15:30.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • spółki jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • jednostki samorządu terytorialnego w tym samorządowe jednostki organizacyjne,
 • spółdzielnie,
 • uczelnie,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • organizacje pozarządowe,
 • związki zawodowe,
 • organizacje pracodawców,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • szkoły,
 • placówki systemu oświaty,
 • inne jednostki organizacyjne systemu oświaty.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy naboru projektów składanych w ramach typu projektów 8.5.A., tj. projektów na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie poprzez wsparcie typu outplacement obejmujące kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, w szczególności:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • pośrednictwo pracy;
 • szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
 • staże;
 • subsydiowanie zatrudnienia;
 • sfinansowanie kosztów dojazdu lub dodatek relokacyjny;
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w formie bezzwrotnej, które może być uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej.

Ze wsparcia w ramach działania wyłączone jest finansowanie seminariów i konferencji.

Wsparcie rozwojowe dla przedsiębiorstw nie jest udzielane dużym przedsiębiorstwom.

Wsparcie w postaci subsydiowanego zatrudnienia jest realizowane wyłącznie przez powiatowe urzędy pracy.

Kategorią interwencji dla konkursu jest kategoria interwencji 106, która dotyczy przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Biorąc pod uwagę kryteria dostępu oraz specyfikę projektów outplacementowych IOK przewiduje, że w ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt, w ramach którego Beneficjent będzie oferował kompleksowe wsparcie na obszarze całego województwa dolnośląskiego.

Kryteria wyboru projektów

Zostały opisane w załączniku do regulaminu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE i budżet państwa) wynosi 95% (85% środki europejskie, 10% budżet państwa).

 

Minimalna wartość projektu: 1 000 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi 2 500 000 EUR (10 803 000 PLN).

Alokacja podana w ogłoszeniu została przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z dnia 28.11.2019 r. (1 euro = 4,3212 PLN).

Mając na uwadze fakt, iż alokacja w ramach Programu określona jest w Euro, dla prawidłowego określenia limitu dostępnej alokacji w walucie polskiej IOK zastrzega możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w wyniku zmiany kursu walutowego.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Został określony w załączniku do regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Został określony w załączniku do regulaminu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zostały opisane w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane

 • telefonicznie pod nr tel.: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 0 800 300 376

lub

 • na adres poczty elektronicznej: promocja@dwup.pl.

Odpowiedzi te są dodatkowo zamieszczane na stronie adres strony internetowej IOK w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkanie dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie.

Informacje dotyczące terminu i miejsca spotkania wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej adres strony internetowej IOK.

Spotkanie szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów. Wrocław, 29 stycznia 2020 r. - więcej

Linki

Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie IOK

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.