8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego

8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU RPSW.08.05.01-IZ.00-26-316/20RPO Świętokrzyskiego

Termin konkursu

zakończony 23.10.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Świętokrzyskiego

Działanie

8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego

Poddziałanie

8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU RPSW.08.05.01-IZ.00-26-316/20

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 28 września 2020 r. do dnia 23 października 2020 r.:
-    Wersję elektroniczną wniosków o dofinansowanie projektu należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (adres strony internetowej LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 od dnia 28.09.2020 r. (od godziny 7:00) do dnia 23.10.2020 r. (do godziny 15:00)
oraz
-    Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zgodnych z przekazaną wersją elektroniczną (suma kontrolna obu wersji musi być tożsama).

Wnioski można składać osobiście lub nadsyłać pocztą/przesyłką kurierską:
- W przypadku osobistego złożenia, dokumenty należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w dni robocze od dnia 28.09.2020 r. (od godziny 7:30) do dnia 23.10.2020 r. (do godz. 15:00) w sekretariacie I piętro – pok. 105. Wnioskodawca może otrzymać z IOK potwierdzenie złożenia wersji papierowej wniosku na przedłożonym przez siebie piśmie lub kopii składanego wniosku.
- W przypadku przesłania wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej na ww. adres IOK - dla zachowania terminu ma znaczenie data nadania wniosku (np. data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej), najpóźniej w ostatnim dniu naboru, tj. 23.10.2020 roku.

W  związku z epidemią COVID-19zachęcamy Państwa do przesyłania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej.

Kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:
- szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące,
- placówki kształcenia ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego i ich organy prowadzące
- szkoły policealne różnego typu i ich organy prowadzące
- pracodawcy/przedsiębiorcy/uczelnie,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- osoby prawne,
- partnerzy społeczno – gospodarczy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 Wsparciem w ramach naboru mogą zostać objęte następujące typy operacji:


1. Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanego w miejscu pracy, w tym realizacja staży zawodowych uczniów u pracodawców oraz kursy/szkolenia, które prowadzą do zdobycia dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.
2. Realizacja/wspieranie dualnego systemu kształcenia i szkolenia – teoria plus praktyka dla uczniów objętych wsparciem projektowym.
3. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.
4. Zwiększanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów i/lub słuchaczy szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe.
5. Doskonalenie umiejętności nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu. (PDF 862 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 2 000 000 PLN, w tym 1 789 474 PLN ze środków Unii Europejskiej, a 210 256 PLN z budżetu państwa.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 862 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

 Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie    (PDF 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 590 KB)

Pozostałe dokumenty (ZIP 6 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej (PDF 466 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.


UWAGA – W ramach konkursu istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego w pełnej wysokości ze środków PFRON w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i/lub do ich otoczenia. Szczegóły zostały zawarte w regulaminie konkursu.

Kontakt:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, IOK – 41 34 98 923 oraz drogą elektroniczną:infoEFS@sejmik.kielce.pl.

Dodatkowo informacji udzielają:


- Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), e-mail: GPI@sejmik.kielce.pl(obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski oraz m. Kielce).
- Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74), e-mail: PIFEsandomierz@ sejmik.kielce.pl(obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski i buski).
- Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17)  e-mail:PIFEskarzysko@sejmik. kielce.pl(obsługuje powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki i ostrowiecki).

Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.5.1 wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020 (adres strony internetowej RPOWŚ) oraz w wersji papierowej w sekretariacie (I piętro – pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie RPOWŚ 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.