ZMIANA TERMINU: 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego

8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe)RPSW.08.05.04-IZ.00-26-302/20RPO Świętokrzyskiego

Termin konkursu

zakończony 11.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Świętokrzyskiego

Działanie

ZMIANA TERMINU: 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego

Poddziałanie

8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe)RPSW.08.05.04-IZ.00-26-302/20

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 30 marca 2020 r. do dnia 11 maja 2020 r.:
-     w wersji elektronicznej (od 30.03.2020 r. – godz. 7:00 do 11.05.2020 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (adres strony internetowej LSI)
oraz
-     w wersji papierowej (w dni robocze od 30.03.2020 r. – godz. 7:30 do 11.05.2020 r. – godz. 15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 11 maja 2020 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

* szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące,
* placówki kształcenia ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego i ich organy prowadzące
* szkoły policealne różnego typu i ich organy prowadzące
* pracodawcy/przedsiębiorcy/uczelnie,
* jednostki samorządu terytorialnego,
* osoby prawne,
* partnerzy społeczno – gospodarczy,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem w ramach naboru mogą zostać objęte następujące typy operacji:
1. Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanego w miejscu pracy, w tym realizacja staży zawodowych uczniów u pracodawców oraz kursy/szkolenia, które prowadzą do zdobycia dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.

2. Realizacja/wspieranie dualnego systemu kształcenia i szkolenia – teoria plus praktyka dla uczniów objętych wsparciem projektowym.

3. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

4. Zwiększanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów i/lub słuchaczy szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

5. Doskonalenie umiejętności nauczycieli, w tym nauczycielizawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycielizawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

6. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego uczniów, a także działania w zakresie poradnictwa edukacyjnego, zawodowego i informacji zawodowej poprzez:
a)     przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu;
b)     wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.          

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu  (PDF 1 MB) - wersja archiwalna

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektuwynosi 95% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 10% wydatkówkwalifikowalnych.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnegoo minimalnej wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 2 280 000 PLN, w tym 2 040 000 PLN ze środków Unii Europejskiej, a 240 000 PLN z budżetu państwa.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu  (PDF 4 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 718 KB)

Pozostałe dokumenty (ZIP 6 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej (PDF 675 KB)

Pytania i odpowiedzi

UWAGA – W ramach konkursu istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego w pełnej wysokości ze środków PFRON w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i/lub do ich otoczenia. Szczegóły zostały zawarte w regulaminie konkursu.

Uwaga -Informujemy, że warsztaty zostały odwołane.

W dniu 19 marca 2020 roku IOK planuje warsztaty dla Wnioskodawców dotyczące zasad prawidłowego przygotowania projektu w ramach Poddziałania 8.5.4

Dodatkowo informacji udzielają:
* Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), e-mail: GPI@sejmik.kielce.pl(obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski oraz m. Kielce).

* Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74), e-mail: PIFEsandomierz@ sejmik.kielce.pl(obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski i buski).


* Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17)  e-mail: PIFEskarzysko@sejmik. kielce.pl(obsługuje powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki i ostrowiecki).

Linki

Strona internetowa RPOWŚ 2014-2020

Ogłoszenie konkursu RPSW.08.05.04-IZ.00-26-302/20  

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.