8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnymRPO Małopolskiego

Termin konkursu

od 06.08.2021 do 06.09.2021

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

RPO Małopolskiego

Działanie

8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 6 sierpnia 2021 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do 6 września 2021 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru). Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2021 r. Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach. Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od 6 sierpnia 2021 r. do 6 września 2021 r. do godz. 15:00.

Sposób składania wniosków

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

  • przedsiębiorcy i pracodawcy,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
  • partnerzy społeczni i gospodarczy;
  • organizacje pozarządowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

Zgodnie z kryterium Specyficzne warunki wstępne o dofinansowanie mogą ubiegać się ww. podmioty, które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu posiadają tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka nad dziećmi do lat 3. Wymóg ten dotyczy Wnioskodawców, którzy planują utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka / klubu dziecięcego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zakres udzielonego wsparcia może obejmować następujące działania:

  • Tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo utworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3.

Koszty ww. działań będą rozliczane wyłącznie w formie stawek jednostkowych. Warunki kwalifikowania stawek jednostkowych, o których mowa powyżej, zostały określone na podstawie wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w załączniku nr 13 do Regulaminu konkursu.

  • Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3.Koszty działań dotyczące dostosowania istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami są rozliczane na podstawie na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Zgodnie z SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) są osoby powracające / wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz osoby pracujące dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania unijnego (EFS) wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Wkład własny Wnioskodawcy wynosi minimum 15% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 16 680 962,27 PLN.

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie wyłącznie projektów, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), tj. 451 930,00 PLN,  w których koszty bezpośrednie rozliczane są stawkami jednostkowymi i/lub na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 20.07.2021 r. (PDF 735 KB)

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca do 19.07.2021 r. (PDF 648 KB)

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – Kryteria wyboru projektów (PDF 370 KB)

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu – Regulamin pracy KOP (PDF 951 KB)

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu – Definicje wskaźników  (PDF 258 KB)

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o partnerstwie  (PDF 562 KB)

Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu – Diagnoza (PDF 798 KB)

Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu – Standard usług  (PDF 451 KB)

Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu – Stawki jednostkowe  (PDF 145 KB)

Załącznik nr 16a do Regulaminu konkursu – Formularz zgłoszeniowy  (PDF 295 KB)

Załącznik nr 16b do Regulaminu konkursu – Deklaracja uczestnictwa w projekcie (PDF 290 KB)

Załącznik nr 17 do Regulaminu Wzór listy obecności (PDF 193 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu – Wniosek o dofinansowanie projektu (.pdf, 369 KB) (PDF 368 KB)

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu – Instrukcja wypełniania wniosku  (PDF 868 KB)

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu – Regulamin korzystania z Systemu e-RPO  (PDF 204 KB)

Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu – Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO  (PDF 1002 KB)

Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu – Oświadczenie o rzetelności  (DOCX 60 KB)

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu – Wzór kosztorysu (XLSX 60 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 7a do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego za pomocą stawek jednostkowych (PDF 2 MB)

Załącznik nr 7b do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego za pomocą rzeczywiście ponoszonych wydatków lub stawek jednostkowych  (PDF 2 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu – Procedura odwoławcza  (PDF 202 KB)

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.