8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnegoRPO Podlaskiego

Termin konkursu

od 06.05.2019 do 21.05.2019

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

-

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr4)

16-300 Augustów

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( załącznik nr 5 do ogłoszenia) dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 6 do ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru aplikacji GWA2014(EFRR), która jest dostępna na stronie: http://wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator efrr@wrotapodlasia.pl

Ponadto warunkiem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie jest dostarczenie do biura Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”:

  • 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR), wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub 3 oryginały). Wersje elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (posiadać jednakową sumę kontrolną),
  • wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
  • wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranego na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) wraz z załącznikami:

               * Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności (PDF),

               *  uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS),

  • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik nr 11 do ogłoszenia)
  • Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku ( załącznik nr 18 do ogłoszenia) 

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem. Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR (gmina Augustów, gmina Płaska, Miasto Augustów) z wyłączeniem osób fizycznych.

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym:jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;organizacje pozarządowe;partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów. Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności.  Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu Nr 6 - Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego  w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych. W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:

  • rozwój kompetencji cyfrowych osób starszych;
  • utworzenie i wdrożenie aplikacji w obszarze edukacji ekologicznej i/lub turystyki o stopniu dojrzałości 3 lub 4;

W ramach niniejszego naboru dopuszcza się możliwość inwestycji w „twardą infrastrukturę”[1] w ograniczonym zakresie, wyłącznie jako element uzupełniający projektu. Warunkiem wsparcia będzie wykazanie przez beneficjenta, że inwestycje w taka infrastrukturę są niezbędne do realizacji celów projektu oraz wynikają z analizy potwierdzającej niedostępność zasobów beneficjenta/partnera projektu.[1]Inwestycje w infrastrukturę „twardą” rozumiane jako inwestycje w infrastrukturę inną niż informatyczna w zakresie wyłącznie sprzętu i wyposażenia instalowanego w istniejących obiektach wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi zapewniającymi poprawne i bezpieczne funkcjonowanie zakupionego sprzętu.  

W ramach projektu powinna powstać infrastruktura, tj. środek trwały lub wartość niematerialna i prawna zapewniająca społeczeństwu usługi w dziedzinie TIK a ewentualne szkolenia podstawowe czy też specjalistyczne mogą być dodatkowym, uzupełniającym elementem finansowanym w ramach mechanizmu cross-financing. Projekty polegające tylko na działaniach związanych ze szkoleniami i nie uwzględniające tzw. części twardej nie są możliwe do współfinansowania w ramach niniejszego naboru. W przypadku projektu polegającego na wyposażeniu w komputery będą one musiały służyć rozwojowi kompetencji cyfrowych osób starszych (zgodnie z celami projektu wynikającymi z typu projektu).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru operacji określone są w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski, (załącznik nr 13 do niniejszego ogłoszenia). 

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru, zawarte w Karcie Oceny Wniosku i Wyboru Operacji  (załącznik nr 3 do ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji. Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 13,80 punktów z 69 punktów możliwych do zdobycia w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji. Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 20% maksymalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia zostały określone w dokumencie Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu.

Projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

180 000,00 PLN

Regulamin konkursu

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”:

  • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022;
  • Procedury Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski;
  • Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania (zamieszczony ww. Procedurach LGD).

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

1.     Zasady rozpatrywania protestu określono w § 18 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia zawartej w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (Załącznik nr 13 do ogłoszenia o naborze);

2.     Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

3.     W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art.53 ust.2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

4.     Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru pracownicy Biura udzielają informacji osobiście, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)

16-300 Augustów

e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl

tel.: (87) 643 11 44

 

Wszelkie zmiany w naborze, komunikaty etc. zamieszczane są na naszej stronie www.lgd-kanal.augustow.pl

Linki

http://lgd-kanal.augustow.pl

https://rpo.wrotapodlasia.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.