8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnegoRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 20.01.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

-

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury

Wojewodzin 2

19 - 200 Grajewo

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy uwzględnić w języku polskim wrotapodlasia.pl) oraz informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 10 do ogłoszeń), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator efrr@wrotapodlasia.pl.

Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:

- w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww.terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;

- 3 egzemplarzach wersji papierowej wniosku o dofinansowanie oraz trzy egzemplarze wersji elektronicznej (wersja pdf. i XML) na płytach CD/DCD wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;

- oświadczenia do LGD o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3 do wnioskuo dofinansowanie).

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

Podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z wyłączeniem osób fizycznych.

W przypadku jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego o ich zakwalifikowaniu do danego obszaru realizacji LSR decyduje lokalizacja danej jednostki organizacyjnej JST a nie siedziba JST.

Typ wnioskodawcy:

- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

- Organizacje pozarządowe,

- Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,

- Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

- Kościoły i inne związki wyznaniowe,

- Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,

- Podmioty ekonomii społecznej,

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

- Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typu projektu 9  Rewitalizacja małej skali.

W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:

- uporządkowania i zagospodarowania przestrzeni publicznej;

- projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego;

- przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;

- ulepszenia estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;udostępnienia terenów dla mieszkańców.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (załącznik nr 4 do ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 9,6 punktów.

(Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 30% maksymalnej liczby punktów).

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów  to 32.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 85%.Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020.

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

412 469,64 zł

 

Regulamin konkursu

Warunki korzystania z usług  (PDF 996 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór dokumentu o dofinansowanie  (PDF 111 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

1. Zasady rozpatrywania protestu określają  Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych (załącznik nr 12 do ogłoszenia).

2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w  zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r.

3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej Wnioskodawcy przysługuje prawo   wniesienia   protestu   na   zasadach  określonych  w  rozdziale  15  ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o   zasadach  realizacji  programów  w  zakresie  polityki  spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014-2020).

4. Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu zakończenia rozpatrywania protestu przez ZW. Wycofanie protestu następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu protestu w biurze LGD.

5. W przypadku wycofania protestu przez Wnioskodawcę, LGD przekazuje oświadczenie o wycofaniu protestu do ZW.

6. Wnioskodawcy po wycofaniu protestu nie przysługuje prawo ponownego jego wniesienia, w takim przypadku Wnioskodawca nie może wnieść skargi do Sądu Administracyjnego.

Pytania i odpowiedzi

Komunikat

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naborów nr:

- 4/2020 Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego przedsięwzięcie 3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej, następuje zmiana wynikająca z konieczności skorygowania błędu pisarskiego w załączniku nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, część V.3.6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków, część V.3.7. Wydatki kwalifikowalne oraz część V.3.9. Wkład własny.

Zmiany dotyczą wydatków kwalifikowalnych oraz braku możliwości udzielenia 10% premii w ramach projektów rewitalizacyjnych.

Do pobrania:

Warunki udzielenia wsparcia (PDF 997 KB) - obowiązujący od 23.12.2019 r. tj. od dnia publikacji

 

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury

Wojewodzin 2

19-200 Grajewo

tel./faks: (86) 273-80-44

e-mail: lgd.biebrza@op.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

Linki

http://lgd-bdn.pl/

https://rpo.wrotapodlasia.pl/

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.