8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnegoRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 3.02.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2020r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul. Nowomiejska 41 (I piętro sala nr2)

16 – 300 Augustów

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 5 do ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 6 do ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl.  

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem /przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator efrr@wrotapodlasia.pl.

Ponadto warunkiem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie jest dostarczenie do biura Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”:

- 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR), wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub 3 oryginały). Wersje elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (posiadać jednakową sumę kontrolną),

- wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie, wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranego na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) wraz z załącznikami: Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności (PDF), uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS),

- Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik nr 11 do ogłoszenia)

- Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku ( załącznik nr 18 do ogłoszenia) Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby LGD dokumentacji konkursowej w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD)  licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż do 04.02.2020r. do godz. 15.00.

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są podmioty z obszaru działania LGD – Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” (gmina Augustów, gmina Płaska, miasto Augustów) z wyłączeniem osób fizycznych.

Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie mogą otrzymać w szczególności:

– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, – organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,

– spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

– instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,

– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015, poz.2009 z późn. zm.).

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:

– art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

– art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– art.9 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

– przepisów zawartych w art. 37 ust.3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typ projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, a poszczególne rodzaje projektów muszą być zgodne z rodzajami projektów wskazanymi w SZOOP RPOWP w odniesieniu do Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w tym:

- Prace konserwatorskie, restauratorskie, odbudowa, przebudowa obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków);

- Budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów;

- Dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych; Zabezpieczenie obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.);

- Dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej;

- Konserwacje muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia;

- Zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.

- Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK w tym digitalizacja jest możliwa jedynie w przypadku gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu.

Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp. Wsparciem mogą być objęte projekty infrastrukturalne małej skali (o wartości nie większej niż 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych, maksymalna wartość projektu wynosi 5 mln euro kosztów całkowitych). O wsparcie w ramach RPOWP nie mogą się ubiegać projekty kwalifikowalne w ramach POIŚ.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji/Procedurze Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (załącznik nr 13 do ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 14,40 punktów z 72 punktów możliwych do zdobycia w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji (część C oceny). Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 20% maksymalnej liczby punktów.

Lista warunków udzielenia wsparcia została określona w załączniku nr 2 do ogłoszenia o naborze.

Warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

384.158,37 PLN

Regulamin konkursu

Warunki udzielenia wsparcia (DOCX 134 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 448 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

wzór umowy o dofinansowanie (DOC 787 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

1.     Zasady rozpatrywania protestu określono w § 18 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia zawartej w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (Załącznik nr 13 do ogłoszenia o naborze);

2.     Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.;

3.     W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art.53 ust.2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020);

4.     Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru pracownicy biura udzielają informacji osobiście, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul. Nowomiejska 41 (I piętro, sala nr 2)

16-300 Augustów

email: biuro@lgd-kanal.augustow.pl 

tel.: 669 693 280

Wszelkie zmiany w naborze zamieszczone są na naszej stronie www.lgd-kanal.augustow.pl

Linki

Strategia LGD (PDF 2 MB)

Procedury LGD (PDF 2 MB)

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.