8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnegoRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 7.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2020r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul. Nowomiejska 41 (I piętro sala nr 2)

16-300 Augustów

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 5do Ogłoszenia), dostępną na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/instrukcja-wypelniania-wniosku-efrr-v-1-0-2.html oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014EFRR (załączniknr 6 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html. 

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru aplikacji GWA2014(EFRR), która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html_. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem/ przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl  w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator_efrr@wrotapodlasia.pl.

Do wniosku dołącza się wszystkie wymagane załączniki i dodatkowo studium/analizę wykonalności projektu w formacie PDF oraz uproszczony model finansowy w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XML). W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWA2014), IZ RPOWP podejmie odpowiednie decyzje mając na uwadze konkretne okoliczności. 

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia:

3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR), wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub 3 oryginały). Wersje elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (posiadać jednakową sumę kontrolną),

wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,

wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranego na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) wraz z załącznikami:  Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności (PDF), uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS),

oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik nr 11 do ogłoszenia),

oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy, z mailem zawartym we wniosku ( załącznik nr 18 do ogłoszenia).

Wnioski należy składać osobiście lub przez pełnomocnika w w/w terminie. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku.  Przy dostarczeniu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca, który chce uzyskać potwierdzenie jego złożenia, może otrzymać kopię strony na której pracownik LGD potwierdził wpływ wniosku. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura LGD.

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów. Pracownik biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je na wniosku w polu: „Potwierdzenie przyjęcia przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Numer ten odzwierciedlony zostaje w rejestrze wniosków prowadzonym przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. 

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.  

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II. 4 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem  i nazwiskiem.

Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Partnera/ów i/lub Realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II. 4 wniosku. 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania-Kanał Augustowski ( gmina Augustów, gmina Płaska, miasto Augustów)  z wyłączeniem osób fizycznych. 

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.   

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie: -art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, -art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; -art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 nr  poz. 2009 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania-Kanał Augustowski” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typu projektu 9- Rewitalizacja małej skali.

W ramach naboru wsparciem mogą być objęte projekty realizowane na obszarze LGD-Kanał Augustowski mające na celu:

- uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów  i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;

- ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;

- udostępnieniu terenów dla mieszkańców.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru operacji określone są w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (załącznik nr 13) do niniejszego ogłoszenia.

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru, zawarte w Karcie Oceny Wniosku i Wyboru Operacji  (załącznik nr 3 do ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji. Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 14,40 punktów z 72 punktów możliwych do zdobycia w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji). Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 20% maksymalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia zostały określone w dokumencie Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

623 582,36 PLN

Regulamin konkursu

warunki udzielenia wsparcia (DOC 372 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 111 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 152 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

1. Zasady rozpatrywania protestu określono w § 18 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia zawartej w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (Załącznik nr 13 do ogłoszenia o naborze).

2.  Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art.53 ust.2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

4.  Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru pracownicy biura udzielają informacji osobiście, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul. Nowomiejska 41 (I piętro, sala nr 2)

16-300 Augustów

e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl

tel.: 669693280

Wszelkie zmiany w ogłoszeniu dostępne są na stronie LGD

Linki

Strategia LGD (PDF 2 MB)

Procedury LGD (PDF 2 MB)

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.