8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnegoRPO Podlaskiego

Termin konkursu

od 26.10.2020 do 24.11.2020

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej:

W wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku

W ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”), licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej za  pomocą systemu GWA2014 EFRR  lecz nie później niż do 24.11.2020 r. do godziny 15:30.Wnioski powinny być złożone w Biurze LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” w trzech egzemplarzach wersji papierowej wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie. 

 Trzy egzemplarze wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranego na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) wraz z załącznikami:

- Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności (PDF),

- Uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS).

Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej. 

Suma kontrolna wskazana na Potwierdzeniu przesłanym do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie oraz wersji papierowej wniosku o dofinansowanie powinna być zgodna. Przy dostarczeniu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca, który chce uzyskać potwierdzenie jego złożenia, może przedłożyć wydrukowane i wypełnione potwierdzenie (Załącznik nr 14 do Ogłoszenia o naborze wniosków). Na ww. potwierdzeniu pracownik LGD potwierdza jego przyjęcie.

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD / wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą  ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR z wyłączeniem osób fizycznych:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

- organizacje pozarządowe, podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno – prywatnym,

- spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

- kościoły i inne związki wyznaniowe, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,

- podmioty ekonomii społecznej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty z zakresu rewitalizacji obejmować będą rewitalizację małej skali:

- projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowę i adaptację zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji, kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;

- projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;

- projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w ramach LSR na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”, oraz być zgodne  z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, znajdującymi się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w biurze LGD
Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 50% maksymalnej liczby punktów, która wynosi 45 pkt.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 22,5 pkt.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego  naboru to  75 714,87  PLN

Regulamin konkursu

1 (DOCX 157 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

2 (PDF 257 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

3 (DOC 790 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w Rozdziale II 2.2 § 17 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik 2 do Uchwały Nr 1/2020 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 27 stycznia 2020 roku.

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku - zasady wycofania wniosku opisane są w Rozdziale II 2.2 § 3 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik 2 do Uchwały Nr 1/2020 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 27 stycznia 2020 roku.  

Linki

www.krainamlekiemplynaca.pl

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.