8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnegoRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 15.02.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

07.2021

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działaniaul. Tadeusza Kościuszki 7116-400 Suwałki

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR), która jest dostępna na stronie:https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.htmlW przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.1645 w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator_efrr@wrotapodlasia.pl.Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu składane są, w terminie określonym powyżej w:

• wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wybierając w GWA2014 EFRR nr naboru w dotyczący przedmiotowego naboru; tj. RPPD.08.06.00-IZ.00-20-002/21 Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

• trzech egzemplarzach w wersji papierowej wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały),

• trzech egzemplarzach wersji elektronicznej wniosku (PDF i XML), nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku:1. studium wykonalności/analiza wykonalności projektu (załącznik nr 18 do Ogłoszenia)2. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do LGD (załącznik nr 21 do Ogłoszenia)Złożenie wniosku następuje bezpośrednio w siedzibie LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania obejmującej gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka – Tartak , Nowinka, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol oraz gmina miejska Sejny; z wyłączeniem osób fizycznych.Typy wnioskodawców:- Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne (jednostki sektora finansów publicznych),- Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,- Partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,- Organizacje pozarządowe,- Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,- Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typu projektu 9 - Rewitalizacja małej skali:

- projekty mających na celu uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;

- projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;

- projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Lokalnych kryteriach wyboru operacji (załącznik nr 19 do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 25 pkt w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi: 85 % (95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 138 616,69 PLN

Regulamin konkursu

http://www.su-se.pl/publications/files/download/1212.html

Wzór wniosku o dofinansowanie

http://www.su-se.pl/publications/files/download/1213.html

Wzór umowy o dofinansowanie

http://www.su-se.pl/publications/files/download/1216.html

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Biuro w Suwałkach - Ul. Kościuszki 7116-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30tel.: (87) 565 53 64 Biuro w Sejnach – Ul. Jerzego Grodzińskiego 1,16-500 Sejny tel: 604 920 602 od poniedziałku do środy oraz piątek w godz. 7:30 – 15:30e-mail: biuro@su-se.pl

Linki

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efrr/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iefrr2021-na-operacje-z-zakresu-rewitalizacja-malej-skali.html#gsc.tab=0

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.