8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnegoRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 31.03.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

25.05.2021

Miejsce składania wniosków

Miejsce składania wniosków: 

Biuro Stowarzyszenia „Sąsiedzi”ul. Szosa Zambrowska 1/27 (III piętro, pok. 417)18-400 Łomża

Sposób składania wniosków

Sposób składania wniosków: 

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego (plik xml) za pomocą aplikacji Generatora Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 17 marca 2021r. (godz. 8.00) do 31 marca 2021 r. (godz. 15.00)

 Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 EFRR. 

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi”:  

- 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014 EFRR wraz z załącznikami (jeśli dotoczy) w wersji papierowej. Wersja elektroniczna wniosku oraz wersja papierowa musi mieć identyczną sumę kontrolną ujawnioną na potwierdzeniu złożenia wniosku przez aplikację obowiązującą  w programie (generator wniosków). 

-  3 egzemplarze wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o  dofinansowanie; -  3 egzemplarze w wersji elektronicznej nagranej na nośniku elektronicznym (np. CD lub DVD lub PENDRIVE)  wraz z załącznikiem (tj. Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formie PDF),

-  3 Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być  m. in.:

Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,

Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

Podmioty ekonomii społecznej,

Organizacje pozarządowe,

Kościoły i inne związki wyznaniowe,

Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,

Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

Towarzystwa budownictwa społecznego.

 Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące  typu projektu  nr 9 – Rewitalizacja małej skali, w  szczególności:

- projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;

- projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;

- projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

 Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40% z maksymalnej liczby 61 pkt.Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 24,40 pkt.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi -85 % 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 98 840,32

Regulamin konkursu

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji znajdują sie na straonie ogłoszenia o naborze : www.lgd-sasiedzi.pl

Wzór wniosku o dofinansowanie

wzór wniosku o dofinansowanie  (PDF 378 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

wzór umowy o dofinansowanie (DOC 795 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu. Zasady rozpatrywania  protestu określa Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 ŁomżaTel.: 501-547-219, 516-772-103

e-mail: lgdsasiedzi@gmail.comwww.lgd-sasiedzi.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.