8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnegoRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 2.04.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2021

Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFRR), która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.htmlw terminie od 26.03.2021r. (godz.8.00) do 02.04.2021 r. (godz.15.00).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia w terminie od dnia 26.03.2021r. od godz. 8.00 do dnia 02.04.2021r. do godz.16.00, do LGD N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:

  • 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014(EFRR), wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub trzy oryginały), przy czym należy pamiętać iż wersja elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (tożsama suma kontrolna);
  • trzech egzemplarzy wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o  dofinansowanie; wersji nagranej na nośniku elektronicznym np. (CD/DVD) wniosku o dofinansowanie(PDF i XML), wraz z następującymi załącznikami:-        Analiza Wykonalności Projektu w formacie PDF,·         oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 6 do Ogłoszenia o naborze). 

Wnioski, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej będą pozostawione bez rozpatrzenia. 

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są podmiotyz obszaru działania LGD- Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:

-        jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

-        jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

-        organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,

-        spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

-        kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

-        instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,

-        jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).  

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej ((Dz. U. 2015, poz.2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte projekty mające ma celu dbałość o obiekty zabytkowe obszaru LGD N.A.R.E.W., w tym:

projekty inwestycyjne dotyczące prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy, przebudowy obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków);

budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego;

dostosowanie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych;

zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.) dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej;

konserwacja muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia;

zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK, w tym digitalizacja, jedynie w przypadku gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu.

Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp.O wsparcie w ramach RPOWP nie mogą się ubiegać projekty kwalifikowalne w ramach POIŚ.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 - dokument Lokalne kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji. Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 37 pkt.Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 14,8pkt. Szczegółowe warunki udzielenia wsparciaOkreśla dokument Warunki udzielenia wsparcia - (Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

a)  Projekty nie objęte pomocą publiczną - Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %.

b)  Projekty objęte pomocą publiczną – Kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych: w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr  651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z   inwestycji. w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr  651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w przypadku pomocy nie przekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie wobec metody, o której mowa w art. 53 ust. 6, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP oraz dla których nie można obiektywnie określić dochodu z wyprzedzeniem podlegają monitorowaniu rzeczywistego dochodu, o którym mowa w art.61 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 594 651,23 PLN

Regulamin konkursu

Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (PDF 518 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzor wniosku o dofinansowanie EFRR (PDF 178 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzor umowy o dofinansowanie EFRR (DOC 800 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zasady rozpatrywania protestu określa Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 (Załącznik nr 9 do ogłoszenia o naborze);

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r.

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą przez pracowników biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Iwona Pietrzak- Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWPTel: 85 6505104; 601890187; e-mail: ipietrzak@stowarzyszenienarew.org.pl; biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

Godziny pracy biura : pn-pt. 8.00 – 16.00

Linki

http://www.stowarzyszenienarew.org.pl

https://rpo.wrotapodlasia.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.