8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej

8.6.2 Programy zdrowotneRPO Małopolskiego

Termin konkursu

od 31.12.2017 do 05.02.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Małopolskiego

Działanie

8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej

Poddziałanie

8.6.2 Programy zdrowotne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl  z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 31 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 5 lutego 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru). W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM oraz kryterium wyboru o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną (podmioty lecznicze).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wyłonione zostaną projekty służące realizacji dwóch regionalnych programów zdrowotnych (RPZ) istotnych z punktu widzenia potrzeb regionu.

Każdy projekt może dotyczyć realizacji wyłącznie jednego, programu polityki zdrowotnego (RPZ) spośród programów stanowiących załączniki do regulaminu konkursu tj.:

 1. Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej (Załącznik nr 12a) bądź
 2. Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat (Załącznik nr 12b),

Zgodnie z SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) są osoby w wieku aktywności zawodowej, które spełniają warunki uczestnictwa we właściwym wybranym regionalnym programie zdrowotnym (RPZ), stanowiącym załącznik 12a bądź 12b do regulaminu konkursu. Szczegółowy opis sposobu rekrutacji, grup docelowych poszczególnych etapów wsparcia musi być zgodny z treścią wybranego RPZ-u.

Działania, jakie można zaplanować w ramach realizacji projektu:

 1. Usługi zdrowotne niezbędne do realizacji RPZ;
 2. Zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;
 3. Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania  ze wsparcia;
 4. Działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki RPZ, w tym edukacja prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia, prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;
 5. Działania informacyjno-szkoleniowe związane z wdrażaniem RPZ skierowane w szczególności do:
 • podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne;
 • kadr POZ lub
 • lekarzy orzeczników ZUS,

prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;

      6.  Monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w w załączniku nr 1 (PDF 562 KB) do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania unijnego na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%. Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi  7 907 482,40  zł, w tym:

 • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizujących RPZ Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej wynosi 5 271 656,63 zł;
 • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizujących RPZ Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat wynosi 2 635 825,77 zł.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 980 KB)

Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów (PDF 562 KB);

Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie (PDF 815 KB);

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 1 MB);

Załącznik nr 4 - Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (PDF 489 KB);

Załącznik nr 5 - Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów z załącznikami (PDF 3 MB);

Załącznik nr 6 - Definicje wskaźników (PDF 592 KB);

Załącznik nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie standardowej z załącznikami (PDF 3 MB);

Załącznik nr 8 - Wzór umowy o dofinansowanie ryczałtowej z załącznikami (PDF 3 MB);

Załącznik nr 9 - Wzór umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu (DOC 12 MB);

Załącznik nr 10 - Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (PDF 647 KB);

Załącznik nr 11 - Instrukcja użytkownika zewnętrznego e-RPO (PDF 1003 KB);

Załącznik nr 12 a - Regionalny Program Zdrowotny Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej (PDF 363 KB);

Załącznik nr 12 b - Regionalny Program Zdrowotny Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat. (PDF 2 MB);

Załącznik nr 13 - Aktywne podmioty gospodarcze z siedzibą firmy na terenie województwa małopolskiego (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w w załączniku nr 2 (PDF 815 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 7 (PDF 3 MB) oraz załącznik nr 8 (PDF 3 MB) do Regulaminu konkursu.  

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w załączniku nr 10 (PDF 647 KB)do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową.

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

Strona Internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie RPOWM na lata 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.