ZMIANA TERMINU: 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej

8.6.2 Programy zdrowotneRPO Małopolskiego

Termin konkursu

zakończony 21.09.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Małopolskiego

Działanie

ZMIANA TERMINU: 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej

Poddziałanie

8.6.2 Programy zdrowotne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2020 roku

Miejsce składania wniosków

Składanie przez Wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie, załączników, oświadczeń, a także wszelkiej korespondencji, odbywa się za pośrednictwem Systemu e-RPO- którego administratorem jest IZ z wykorzystaniem wyłącznie kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikiem należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w terminie od 11 maja 2020 r. (dzień otwarcia naboru) do 29 czerwca 2020 r. do godziny 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Sposób składania wniosków

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

  1.  nstytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną (podmioty lecznicze);
  2. pracodawcy, przedsiębiorstwa zajmujące się integracją społeczną oraz podmioty ekonomii społecznej;
  3. partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

    Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM dotyczącymi 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi. 

Realizacja projektów w ramach typu A służyć będzie rozwojowi populacyjnych programów profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy lub jelita grubego. Projekty skoncentrowane będą na eliminowaniu najistotniejszych barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz na zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców Małopolski. Każdy projekt dotyczący rozwoju profilaktyki ma na celu przede wszystkim zwiększenie zgłaszalności do udziału w świadczeniach zdrowotnych – w zależności od programu – na badania mammograficzne, cytologiczne lub kolonoskopowe.

Jednocześnie każdy projekt w ramach typu A dotyczy realizacji jednego, wybranego programu profilaktycznego tj.:

1. Programu profilaktyki raka piersi bądź

2. Programu profilaktyki raka szyjki macicy bądź

3. Programu profilaktyki raka jelita grubego,

a jego założenia (m.in. dotyczące grupy docelowej, zakresu możliwych działań, oraz w przypadku programu profilaktyki raka jelita grubego także wymogów dotyczących personelu, wymagań technicznych) są zgodne z warunkami określonymi poniżej dla danego (wybranego) programu oraz w Załącznikach nr 12a, 12b, 12c do Regulaminu.

Ponadto projekty dotyczące rozwoju profilaktyki raka piersi oraz dotyczące rozwoju profilaktyki raka szyjki macicy służą zwiększeniu zgłaszalności do udziału w świadczeniach zdrowotnych realizowanych w ramach właściwych programów o charakterze krajowym, tj. w ramach programu/ programów krajowych dotyczących wykonywania badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka piersi bądź raka szyjki macicy wykonywanych wyłącznie przez podmioty, które posiadają kontrakt z NFZ (kontrakt z płatnikiem musi obejmować, co najmniej diagnostykę podstawową w ramach danego programu).

W przypadku realizacji działań w projektach dotyczących rozwoju profilaktyki raka jelita grubego przez podmioty posiadające umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację badań kolonoskopowych, tj. w ramach programu / programów krajowych dotyczących wykonywania badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego niezbędne jest wykazanie przez beneficjenta, że projekt przyczynia się realizacji dodatkowych badań diagnostycznych oraz do zwiększenia liczby badań przeprowadzanych przez te podmioty.

 

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 31 790 166,03 PLN28 (słownie: trzydzieści jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych i 03/100), w tym:

1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizujących Program profilaktyki raka piersi wynosi 4 828 663,15 PLN (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złotych i 15/100);

2. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy wynosi 12 635 404,10 PLN (słownie dwanaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta cztery złotych i 10/100);

3. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizujących Program profilaktyki raka jelita grubego wynosi 14 326 098,78 PLN (słownie: czternaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych i 78/100). Dla każdego z Programów profilaktycznych zostanie przygotowana oddzielna lista projektów rekomendowanych do dofinansowania do wysokości dostępnej alokacji na poszczególne programy.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 16 czerwca 2020 r. (PDF 679 KB)

Regulamin Konkursu (PDF 774 KB)

Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów (PDF 393 KB)

Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 368 KB)

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 790 KB)

Załącznik nr 4 - Regulamin korzystania z systemu e-RPO (PDF 272 KB)

Załącznik nr 5 - Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (PDF 461 KB)

Załącznik nr 1a do Regulaminu KOP (PDF 442 KB)

Załącznik nr 1b do Regulaminu pracy KOP (PDF 460 KB)

Załącznik nr 2a do Regulaminu Pracy KOP (PDF 241 KB)

Załącznik nr 2b do Regulaminu Pracy KOP (PDF 238 KB)

Załacznik nr 2c do Regulaminu Pracy KOP (PDF 215 KB)

Załącznik nr 6 - Definicje wskaźników (PDF 260 KB)

Załącznik nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa stnadardowa) (PDF 578 KB)

Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie (PDF 492 KB)

Załącznik nr 4a do umowy o dofinansowanie (PDF 231 KB)

Załącznik 4b do umowy o dofinansowanie (PDF 398 KB)

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie (PDF 231 KB)

Załącznik nr 6 do umowy o dofinansowanie (PDF 248 KB)

Załącznik nr 7 do umowy o dofinansowanie (PDF 221 KB)

Załącznik nr 8 do umowy o dofinansowanie (PDF 261 KB)

Załącznik nr 8 - Wzór umowy partnerskiej (PDF 358 KB)

Załącznik nr 4 do umowy partnerskiej (PDF 485 KB)

Załącznik nr 5 do umowy partnerskiej (PDF 221 KB)

Załącznik nr 9 - procedura odwoławcza ze wzorem protestu (PDF 225 KB)

Załacznik nr 10 Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO (PDF 977 KB)

Załącznik nr 11 Diagnoza w zakresie chorób onkologicznych (PDF 1 MB)

Załącznik nr 12a - Standard usług dotyczący realizacji projektów w ramach profilaktyki raka piersi (PDF 402 KB)

Załącznik nr 12 b - Standard usług dotyczący realizacji projektów w ramach profilaktyki raka szyjki macicy (PDF 404 KB)

Załącznik nr 12c - Standard usług dotyczący realizacji projektów w ramach profilaktyki raka jelita grubego (PDF 427 KB)

Ankieta przed kolonoskopią (PDF 615 KB)

Załącznik nr 13 - Obszary „białych plam” w województwie małopolskim (PDF 253 KB)

Załącznik nr 14 - Zestawienie stawek jednostkowych (PDF 263 KB)

Załącznik 15 - Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek (PDF 381 KB)

Załącznik nr 16 - Aktualna lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (PDF 196 KB)

Załącznik nr 17 - Oświadczenie o rzetelności (PDF 209 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 368 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa stnadardowa) (PDF 578 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Załącznik nr 9 - procedura odwoławcza ze wzorem protestu (PDF 225 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

  1. Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), 30-552 Kraków, tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail:  fem@umwm.pl;
  2. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 912, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, fax: 32 627 23 12, e-mail:  fem_chrzanow@umwm.pl;
  3. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, fax. 184422511 e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
  4. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, tel./fax. 18 540 90 33 e-mail:  fem_nowytarg@umwm.pl; 
  5. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61,  (12) 616 03 62,  (12) 616 03 63, fax. 14 628 88 11, e-mail:  fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie www.rpo.malopolska.pl Kliknij tutaj

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.