8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚPRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

zakończony 24.07.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na grudzień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA EFS RPDS.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:
- spółki jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością;
- spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego,
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- jednostki samorządu terytorialnego w tym samorządowe jednostki organizacyjne,
- spółdzielnie,
- uczelnie,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
- niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
- fundacje,
- stowarzyszenia,
- związki zawodowe,
- organizacje pracodawców,
- samorząd gospodarczy i zawodowy,
- wspólnoty mieszkaniowe,
- szkoły,
- placówki systemu oświaty,
- inne jednostki organizacyjne systemu oświaty.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wybrany zostanie operator projektu realizowanego w ramach typu projektu 8.6.A., tj. projektu na rzecz wzrostu konkurencyjności dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych pozwalające na rozwój przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników, w szczególności nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji, usprawnienie procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa, częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej.

Ze wsparcia w ramach działania wyłączone jest finansowanie seminariów i konferencji.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji projektu w ramach wymienionego powyżej typu projektu zawiera załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim – minimalny standard usług.

Wsparcie udzielane w ramach projektu musi być zgodne z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020".

Kryteria wyboru projektów

Kryteria stanowią załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi 6 100 000 EUR (26 312 350 PLN). Alokacja podana w ogłoszeniu została przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z dnia 30.05.2018 r. (1 euro = 4,3135 PLN). Mając na uwadze fakt, iż alokacja w ramach Programu określona jest w Euro, dla prawidłowego określenia ww. limitu dostępnej alokacji w walucie polskiej IOK zastrzega możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektu w wyniku zmiany kursu walutowego.

Regulamin konkursu

Regulaminu konkursu

Załączniki do regulaminu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie projektu stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu konkursu natomiast wzór decyzji o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu (zastosowanie danego wzoru umowy/decyzji uzależnione jest od rodzaju podmiotu).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane
-        telefonicznie - pod nr tel.: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 0 800 300 376
lub
-        na adres poczty elektronicznej: promocja@dwup.pl.

Odpowiedzi te są dodatkowo zamieszczane na stronie adres strony internetowej IOK w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkanie dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminu i miejsca spotkania wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej adres strony internetowej IOK.

Linki

adres strony internetowej IOK, adres portalu funduszy europejskich.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.