III ZMIANA TERMINU: 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie sięRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

zakończony 11.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

III ZMIANA TERMINU: 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wypełniają Państwo za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS RPDS), który jest dostępny poprzez naszą stronę: adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS.

System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia.

Wniosek składają Państwo wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

Nabór wniosków za pośrednictwem systemu SOWA EFS RPDS
rozpoczniemy 30.03.2020 r. o godz. 00:01
i zakończymy 11.05.2020 r. o godz. 15:30.

Nie przewidujemy możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

System SOWA jest dostosowany do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami, a szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce DOSTĘPNOŚĆ na stronie internetowej adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS.

Oświadczenia zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu składacie Państwo pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt. 7c ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Oświadczenia zawierają klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń". Klauzula ta zastępuje nasze pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020 oraz Instrukcję użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS w ramach RPO WD 2014-2020 dla Wnioskodawców/ Beneficjentów znajdziecie Państwo na stronie: adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS w zakładce „Pomoc".

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst;
 • przedsiębiorcy;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą;
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty ekonomii społecznej;
 • podmioty lecznicze.

Realizatorem usług zdrowotnych zaplanowanych w ramach projektu musi być podmiot wykonujący działalność leczniczą, uprawniony do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy naboru projektów składanych w ramach typu projektu 8.7.A., tj. projektów na rzecz wdrożenia programów profilaktycznych, w tym działań zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Kategorią interwencji dla konkursu jest kategoria interwencji 107, która dotyczy aktywnego i zdrowego starzenia się.

Działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne z Regionalnym programem zdrowotnym zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców Województwa Dolnośląskiego, który jest ukierunkowany na zmniejszenie do 2023 roku zachorowalności (zapadalności) na cukrzycę typu 2 wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego w wieku 35-64 lat.

Kryteria wyboru projektów

Opisaliśmy w załączniku nr 9 do regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE i budżet państwa) wynosi 95% (85% środki europejskie, 10% budżet państwa).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi 2 266 050 EUR (9 715 236 PLN).

Ogólną pulę środków przeznaczoną na konkurs podzieliliśmy i wyodrębniliśmy dla każdego subregionu, w taki sposób, że:

 • kwota alokacji środków europejskich na realizację projektu w subregionie wałbrzyskim wynosi 566 512,50 EUR, tj. 2 428 809 PLN;
 • kwota alokacji środków europejskich na realizację projektu w subregionie wrocławskim i m. Wrocław wynosi 566 512,50 EUR, tj. 2 428 809 PLN;
 • kwota alokacji środków europejskich na realizację projektu w subregionie jeleniogórskim wynosi 566 512,50 EUR, tj. 2 428 809 PLN;
 • kwota alokacji środków europejskich na realizację projektu w subregionie legnicko-głogowskim wynosi 566 512,50 EUR, tj. 2 428 809 PLN.

Alokację przeliczyliśmy po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z dnia 30.01.2020 r. (1 euro = 4,2873 PLN).

Ponieważ alokacja w ramach RPO WD określona jest w Euro, dla prawidłowego określenia limitu dostępnej alokacji w walucie polskiej zastrzegamy możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w wyniku zmiany kursu walutowego.

Minimalna wartość projektu:
Kwota dofinansowania przekracza 100 tys. EUR.Do przeliczenia kwoty na PLN zastosowaliśmy miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu, tj. 4,2873 PLN, zatem minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 428 730 PLN.

Maksymalna wartość projektu:
Nie dotyczy.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:
Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach konkursu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - aktualny po zmianie z 29.04.20 r.

Informacja o III zmianie w regulaminie konkursu ( 29.04.2020 r.) - pobierz plik

Regulamin konkursu - archiwalny po zmianie z 20.04.20 r.

Informacja o II zmianie w regulaminie konkursu ( 20.04.2020 r.) - pobierz plik

Regulamin konkursu - archiwalny po zmianie z 26.03.20 r.

Informacja o I zmianie w regulaminie konkursu ( 26.03.2020 r.) - pobierz plik

Załączniki do regulaminu

 

Regulamin konkursu wersja archiwalna

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik nr 1 do regulaminu

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowią załączniki nr 2, 3 i 4 do regulaminu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Opisaliśmy w regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:

 • telefonicznie pod nr tel.: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 800 300 376
 • lub na adres poczty elektronicznej: promocja@dwup.pl.

Odpowiedzi te zamieszczamy dodatkowo na naszej stronie adres strony internetowej w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku.

Po ogłoszeniu konkursu zorganizujemy spotkanie dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie - spotkanie odwołaliśmy.

Prezentacja przygotowana na odwołane spotkanie szkoleniowe (16.03.2020 r.) - pobierz plik


Informacje dotyczące terminu i miejsca spotkania wraz z formularzem zgłoszeniowym zamieścimy na stronie internetowej adres strony internetowej.

Linki

Pełna informacja o naborze na stronie IOK (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy) - przejdź

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.