8.7 Aktywne i zdrowe starzenie sięRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

zakończony 30.11.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław.

Sposób składania wniosków

Miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:

Wniosek o dofinansowanie wypełniają Państwo za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS RPDS), który jest dostępny poprzez naszą stronę: adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS. System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia.

Wniosek składają Państwo wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

Nabór wniosków za pośrednictwem systemu SOWA EFS RPDS

 • rozpoczniemy 23.11.2020 r. o godz. 00:01
 • zakończymy 30.11.2020 r. o godz. 15:30.

Nie przewidujemy możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

System SOWA jest dostosowany do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami, a szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce DOSTĘPNOŚĆ na stronie internetowej adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS.

Oświadczenia zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu składacie Państwo pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt. 7c ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Oświadczenia zawierają klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń". Klauzula ta zastępuje nasze pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020 oraz Instrukcję użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS w ramach RPO WD 2014-2020 dla Wnioskodawców/ Beneficjentów znajdą Państwo na stronie: adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS w zakładce „Pomoc".

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst;
 • przedsiębiorcy;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą;
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty ekonomii społecznej;
 • podmioty lecznicze.

Realizatorem usług zdrowotnych zaplanowanych w ramach projektu musi być podmiot wykonujący działalność leczniczą, uprawniony do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy naboru wniosków składanych w ramach typu projektu 8.7.A., tj. projektów na rzecz wdrożenia programów profilaktycznych, w tym działań zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne z Regionalnym programem zdrowotnym zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego, który jest ukierunkowany na zmniejszenie do 2023 roku zachorowalności (zapadalności) na cukrzycę typu 2 wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego w wieku 35-64 lat.

Kryteria wyboru projektów

Opisaliśmy w załączniku nr 10 do regulaminu konkursu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE i budżet państwa) wynosi 95% (85% środki europejskie, 10% budżet państwa).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:
Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi 1 133 025 EUR (5 065 188 PLN). Ogólną pulę środków przeznaczoną na konkurs podzieliliśmy i wyodrębniliśmy dla każdego subregionu w taki sposób, że:

 • kwota alokacji środków europejskich na realizację projektu w subregionie wrocławskim i m. Wrocław wynosi 566 512,50 EUR, tj. 2 532 594 PLN;
 • kwota alokacji środków europejskich na realizację projektu w subregionie legnicko-głogowskim wynosi 566 512,50 EUR, tj. 2 532 594 PLN.

Alokację przeliczyliśmy po kursie obowiązującym na październik 2020 r. (1 euro = 4,4705  PLN). Ponieważ alokacja w ramach RPO WD określona jest w euro, dla prawidłowego określenia limitu dostępnej alokacji w walucie polskiej zastrzegamy możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w wyniku zmiany kursu walutowego.

Minimalna wartość projektu:
Kwota dofinansowania przekraczająca równowartość w złotych kwoty 100 tys. euro. Do przeliczenia kwoty na PLN zastosowaliśmy miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu, tj. 4,5435  PLN/EUR, zatem minimalna wartość dofinansowania projektu musi przekraczać  454 350 PLN.

Maksymalna wartość projektu:
Nie dotyczy. 

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:
Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach konkursu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - pobierz plik

Komplet załączników - pobierz

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowią załączniki od 2, 3, 4 i 5 do regulaminu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Opisaliśmy w regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy

 • telefonicznie - pod nr tel.: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 800 300 376
  lub
 • na adres poczty elektronicznej: promocja@dwup.pl.

Odpowiedzi te zamieszczamy dodatkowo na naszej stronie internetowej adres naszej strony internetowej w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku.

Na naszej stronie internetowej publikujemy materiały informacyjne dotyczące naboru oraz zamieszczamy informacje o miejscu i/lub formie przeprowadzenia ewentualnych spotkań informacyjnych dla Wnioskodawców.

Spotkanie szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów - online - 17 listopada 2020 r. (6.11.2020 r.) ...więcej

Linki

Serwis internetowy IOK (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy)

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt