8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - Zintegrowane Inwestycje TerytorialneRPO Podkarpackiego

Termin konkursu

od 21.10.2020 do 20.11.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Podkarpackiego

Działanie

8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów (Kancelaria WUP)
lub w Oddziałach Zamiejscowych WUP:
- Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,
- Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,
- Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:
- w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru oraz
- w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - przesyłką kurierską lub pocztą, osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku do ostatniego dnia naboru.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się: ­
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,­
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,­
- podmioty wymienione wart. 3 ust. 2 i3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej,­
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy poprzez :
a) wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym ośrodków wsparcia np.: dziennych domów pomocy, klubów samopomocy,
b) wykorzystanie dziennych opiekunów, asystentów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej i innych form samopomocowych,
c) inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób starszych, dowożenie posiłków),
d) wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.
2. Działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej, m.in. poprzez:
a) tworzenie krótkookresowych miejsc opieki w zastępstwie za opiekunów nieformalnych (wyłącznie w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności) albo sfinansowanie usługi opiekuńczej,
b) poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne do sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych ,
c) finansowanie usług wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w celu aktywizacji społecznej osób,
d) kształcenie, w tym szkolenia, praktyki i wymiana doświadczeń dla opiekunów nieformalnych, potrzebnych do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
e) finansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej dla osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w celu umożliwienia jej opiekunom podjęcia aktywności zawodowej.
3. Tworzenie miejsc opieki dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w nowo tworzonych lub istniejących ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową.
4. Wsparcie dla usług mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego poprzez:
a) tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych/wspomaganych, w tym miejsc krótkookresowego pobytu,
b) sfinansowanie form pomocy w postaci mieszkania chronionego/wspieranego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria określone zostały w pkt. 4 regulaminu konkursu (PDF 2 MB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

94% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 908 418,30 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 704 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 234 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w punkcie 4.8 regulaminu konkursu (PDF 2 MB).

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Naruszewicza 11, e-mail: wup@wup-rzeszow.pl nr tel. 17 74 32 818 lub 17 85 09 220 oraz w siedzibie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, e-mail: biuro@rof.org.pl, nr tel. 17 858 14 90

Linki

https://www.rpo.podkarpackie.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.