9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemuRPO Mazowieckiego

Termin konkursu

zakończony 30.09.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Mazowieckiego

Działanie

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2021r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu. Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 • JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;        
 • podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;
 • urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;        
 • instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;        
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (jops);        
 • PES zgodnie z definicją PES;partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektu   

1. Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami:

a)    diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu,

b)    wsparcie w ramach ZAZ i WTZ:     usługi aktywnej integracji w ramach WTZ i ZAZ,      wsparcie usług rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ,      wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ,

c)      tworzenie u pracodawców miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

d)    wsparcie w ramach CIS i KIS:   usługi reintegracji społecznej i zawodowej świadczone przez CIS i KIS,  tworzenie miejsc reintegracji społecznej i zawodowej  w istniejących lub nowo powstających CIS i KIS,

e)    usługi aktywnej integracji:        realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym mających na celu nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, np.:  działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający - udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,

 • działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu),
 • praca socjalna oparta o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego (projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą przyjmowane do dofinansowania),

Realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym mających na celu pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy jak również pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, np.:

 • prace społecznie użyteczne, 
 • staże zawodowe, praktyki zawodowe,
 • subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy),
 • poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową,
 • kursy i szkolenia zawodowe, 
 • zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego,

- realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy, np. edukacja formalna,

- realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, o ile będą one bezpośrednio związane z osiągnięciem celów przypisanych do ścieżki reintegracji i/lub kontraktu socjalnego, mających na celu wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, np.:

 • finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,
 • skierowania i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin,
 • udział w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • udział w programach psychoterapii/programach terapeutycznych dla osób uzależnionych,

f) oddziaływanie na uczestników oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne, realizacja programów aktywności lokalnej.

Uwaga!

Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji jest obowiązkowym elementem procesu wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w każdym projekcie realizowanym w Działaniu 9.1. Ponadto usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji (nie dotyczy projektów realizowanych przez WTZ, ZAZ, CIS, KIS).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi:

–  dla projektów OPS i PCPR 80% (jedynie UE);

–  dla pozostałych projektów 90% (= 80% UE + 10% BP).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona zgodnie z kursem EURO (wyliczonym na dzień 29.04.2020 r.) wynoszącym 4,4447 PLN to 40 002 300,00 PLN.

Wydatki w ramach projektu nie mogą obejmować kosztu podatku od towarów i usług (VAT).

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu aktualny (publikacja 28.08.2020)

Regulamin konkursu nieaktualny (publikacja 17.07.2020)

Komunikat wraz z tabelą zmian (publikacja 17.07.2020)

Regulamin konkursu nieaktualny (publikacja 24.06.2020)

Regulamin konkursu nieaktualny (publikacja 22.05.2020)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (publikacja 22.05.2020)

Wzór umowy o dofinansowanie

Aktualny wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami.zip (Publikacja 30.07.2020)

Komunikat dot. zmiany we wzorze umowy o dofinansowanie projektu (Publikacja 30.07.2020)

wzór umowy o dofinansowanie nieaktualny (publikacja 24.06.2020)

Wzór umowy o dofinansowanie nieaktualny (publikacja 22.05.2020)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

 • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
 • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
 • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
 • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);        
 • w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

Infolinia: 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt-pt), e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Linki

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.