9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 15.01.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

Poddziałanie

9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu i składa za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Kto może składać wnioski?

Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • instytucje pomocy i integracji społecznej
 • podmioty ekonomii społecznej
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • związki i stowarzyszenia jst,
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

 1. Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:

  a) instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym praca socjalna,
  b) instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia, c) instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny.

 2. Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • 85,00% - projekty jednostek pomocy społecznej (OPS, PCPR),
 • 95,00% - pozostałe projekty.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

56 434 560,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 280 KB)

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (PDF 831 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (DOC 2 MB)

Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny  (DOCX 71 KB)

Załącznik nr 4 - Wzór karty oceny negocjacji  (DOCX 59 KB)

Załącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 200 KB)

Załącznik nr 6 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (DOCX 186 KB)

Załącznik nr 7 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (DOCX 104 KB)

Załącznik nr 8 – Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu (DOCX 152 KB)

Załącznik nr 9 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ 2014-2020  (DOCX 84 KB)

Załącznik nr 10 – Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej (DOC 112 KB)

Załącznik nr 11 - Wzór stanowiska negocjacyjnego (DOCX 54 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (PDF 831 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 200 KB)

Załącznik nr 6 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (DOCX 186 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. z późn. zm.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi zamieszczane są w zakładce Często zadawane pytania na stronie www.rpo.wup.lodz.pl

Linki

Serwis Instytucji Ogłaszającej Konkurs – www.rpo.wup.lodz.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.