9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymRPO Łódzkiego

Termin konkursu

od 28.02.2020 do 14.12.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

Poddziałanie

9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I runda: lipiec 2020r., II runda: październik 2020r., III runda: luty 2021r., IV runda: kwiecień 2021r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Kto może składać wnioski?

- powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR), o których mowa w art. 112 ustawy o pomocy społecznej;

- gminne samorządowe jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej (OPS), o których mowa w art. 110 ustawy o pomocy społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektu przewidziane do realizacji w ramach konkursu to:

1. programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej,

2. wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały określone w Regulaminie konkursu (DOCX 216 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 85,00%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  3 192 525 PLN, w tym:

- na I rundę - 496 000,00 PLN,

- na II rundę - 1 100 000,00 PLN,

- na III rundę - 496 525,00 PLN,

- na IV rundę - 1 100 000,00 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (DOCX 216 KB)

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu  (DOCX 254 KB)

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu  (DOCX 87 KB)

Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu  (DOCX 87 KB)

Załącznik nr 4 – Wzór karty oceny negocjacji  (DOCX 94 KB)

Załącznik nr 5 – Wzór stanowiska negocjacyjnego  (DOCX 95 KB)

Załącznik nr 6 – Wymagania dotyczące standardu  oraz cen rynkowych (DOCX 156 KB)

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 EFS  (DOCX 393 KB)

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. (kwoty ryczałtowe) (DOCX 400 KB)

Załącznik nr 9 - Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej  (DOCX 129 KB)

Załącznik nr 10 – Wzór minimalnego zakresu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu  (DOCX 105 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu  (DOCX 254 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 EFS  (DOCX 393 KB)

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. (kwoty ryczałtowe)  (DOCX 400 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie www.rpo.wup.lodz.pl w zakładce Często zadawane pytania

Linki

Instytucja ogłaszająca konkurs - www.rpo.wup.lodz.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.