9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

9.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZITRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 27.04.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

Poddziałanie

9.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Kto może składać wnioski?

Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

instytucje pomocy i integracji społecznej

podmioty ekonomii społecznej

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst

organizacje pozarządowe

kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

- programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej

- wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały określone w Regulaminie konkursu (DOCX 241 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 95,00%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  5 750 026 PLN

Regulamin konkursu

Zmiana konkursu obowiązuje od dnia 19 marca 2020 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność skorygowania zapisów odnoszących się do etapu negocjacji, zmianie ulega treść Regulaminu konkursu.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 19 marca 2020 r.

Regulamin konkursu (DOCX 239 KB) (DOCX 239 KB) (wersja 2 obowiązuje od dnia 19 marca 2020 r.) 

Regulamin konkursu (DOCX 240 KB) (DOCX 240 KB) (wersja 2 obowiązuje od dnia 19 marca 2020 r. rejestruj zmiany) 

 

 

Regulamin konkursu (DOCX 241 KB)

Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego ZIT (DOCX 253 KB)

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ 2014-2020 (DOC 2 MB)

Załącznik nr 3 – Wzór Karty oceny formalno – merytorycznej (DOCX 85 KB)

Załącznik nr 4 – Wzór stanowiska negocjacyjnego (DOCX 94 KB)

Załącznik nr 5 – Wzór Karty oceny negocjacji (DOCX 95 KB)

Załącznik nr 6 – Wzór Karty oceny zgodności ze Strategią ZIT (DOCX 99 KB)

Załącznik nr 7 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (DOCX 155 KB)

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 389 KB)

Załącznik nr 9 – Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej (DOCX 128 KB)

Załącznik nr 10 – Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu (DOCX 104 KB)

Załącznik nr 11 – Wykaz podmiotów reintegracyjnych KIS, CIS na terenie ŁOM (DOCX 121 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego ZIT (DOCX 253 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 389 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie www.rpo.wup.lodz.pl w zakładce Często zadawane pytania

Linki

Instytucja ogłaszająca konkurs www.rpo.wup.lodz.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.