9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

9.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto ŁódźRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 2.11.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

Poddziałanie

9.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2021

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

 

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków.

Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.

Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.termin na złożenie wniosku zostanie zachowany, również w przypadku gdy wniosek wpłynie do WUP w Łodzi za pomocą generatora wniosków w ciągu 14 dni po upływie terminu na jego złożenie tj. do dnia 16.11.2020 r. do godz. 14:00.

Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, w załączniku do wniosku, że uchybienie terminowi złożenia wniosku do dnia 02.11.2020 r. do godz.14.00 było wynikiem okoliczności bezpośrednio powiązanej z COVID-19.

Oznacza to, że wnioskodawca, który składa wniosek po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwotnym terminie. Ocena okoliczności, które spowodowały uchybienie terminowi leży w gestii IOK.

 

 

 

 

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Kto może składać wnioski?

 1. Miasto Łódź,
 2. Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
 • instytucje pomocy i integracji społecznej
 • podmioty ekonomii społecznej
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst,
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • przedsiębiorcy.

wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

 • programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej.
 • wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały określone w Regulaminie konkursu. (DOCX 226 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi:

 • 85,00% - projekty jednostek pomocy społecznej (MOPS),
 • 95,00% - pozostałe projekty.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Minimalna wartość dofinansowania projektu musi być wyższa niż 439 210,00 PLN.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  9 476 395,00 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 226 KB) wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 (DOCX 254 KB) – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego.

Załącznik nr 2 (DOC 2 MB) – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 3 (DOCX 86 KB) – Wzór karty oceny formalno – merytorycznej.

Załącznik nr 4  (DOCX 94 KB)– Wzór stanowiska negocjacyjnego.

Załącznik nr 5 (DOCX 95 KB) – Wzór karty oceny negocjacji.

Załącznik nr 6 (DOCX 154 KB) – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych.

Załącznik nr 7 (DOCX 390 KB) – Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 8 (DOCX 128 KB) – Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej.

Załącznik nr 9 (DOCX 107 KB) – Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 (DOCX 254 KB)  – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 7 (DOCX 390 KB)  – Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 694). Zmiany w procedurze odwoławczej spowodowane wystąpieniem  pandemii COVID-19 obowiązują w okresie przewidzianym w art. 35 ww. ustawy , tj. od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r. 

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie rpo.wup.lodz.pl w zakładce Często zadawane pytania

Linki

strona Instytucji Ogłaszającej Konkurs - rpo.wup.lodz.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.