ZMIANA TERMINU: 9.1 Aktywna integracja (RPO Dolnośląskiego)

9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalneRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

zakończony 15.06.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

ZMIANA TERMINU: 9.1 Aktywna integracja (RPO Dolnośląskiego)

Poddziałanie

9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2020

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wypełniają Państwo za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS RPDS), który jest dostępny poprzez naszą stronę: adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS.

System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia.

Wniosek składają Państwo wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

Nabór wniosków za pośrednictwem systemu SOWA EFS RPDS

 • rozpoczniemy 30.04.2020 r. o godz. 00:01
 • zakończymy 15.06.2020 r. o godz. 15:30.

Nie przewidujemy możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

System SOWA jest dostosowany do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami, a szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce DOSTĘPNOŚĆ na stronie internetowej  generatora SOWA EFS RPDS.

Oświadczenia zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu składacie Państwo pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt. 7c ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Oświadczenia zawierają klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje nasze pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020 oraz Instrukcję użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS w ramach RPO WD 2014-2020 dla Wnioskodawców/ Beneficjentów znajdą Państwo na stronie generatora SOWA EFS RPDS w zakładce „Pomoc”.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, a realizatorem projektu musi być jednostka organizacyjna pomocy społecznej – ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu ogłaszamy nabór na pierwszy typ projektów realizowanych w ramach operacji 9.1.A., tj. na kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:

a) społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, m.in.:

 • praca socjalna (jako element projektu);
 • specjalistyczne poradnictwo o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym (jako element projektu);
 • organizowanie i finansowanie uczestnictwa w świetlicach i klubach, o których mowa w przepisach pomocy społecznej oraz przepisach o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • usługi społeczne wspierające osoby z niepełnosprawnością (wyłącznie pod warunkiem, gdy ich udzielenie jest niezbędne, aby zapewnić indywidualizację i kompleksowość wsparcia dla uczestnika projektu) (np. usługi asystenckie, tłumacza, przewodnika osoby niewidomej);
 • organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera, coacha;
 • organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym kosztów zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),  mediatorów (wsparcie uruchamiane wyłącznie w zakresie, w jakim  ich zatrudnienie jest niezbędne, aby zapewnić indywidualizację i kompleksowość wsparcia dla uczestnika projektu);
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, w tym osób opuszczających pieczę zastępczą oraz bezdomnych;
 • organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy;organizacja i finansowanie metod pracy w środowisku rodzinnym;
 • organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych, w tym kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub lub grupę;
 • organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej treningi;organizacja i finansowanie interwencji kryzysowej i mediacji rodzinnej (wyłącznie pod warunkiem, gdy ich udzielenie jest niezbędne, aby zapewnić indywidualizację i kompleksowość wsparcia dla uczestnika projektu);
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotowi na rynek pracy;
 • organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do  życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową;
 • organizacja i finansowanie usług integracyjnych obejmujących edukację społeczną i obywatelską (jako element projektu);
 • kursy i szkolenia służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych.

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, m.in.:

 • uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej;uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej;
 • praktyka zawodowa lub staż (po konsultacji z właściwym powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba bezrobotna);
 • uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej poprzez finansowanie zajęć (w zakresie niefinansowanym przez PFRON);
 • organizacja i finansowanie usług wspierających aktywizację zawodową, w tym: trenera pracy, doradcy zawodowego;
 • prace społecznie użyteczne (koszty prac społecznie użytecznych finansowane z Funduszu Pracy i/lub JST stanowią zawsze wkład własny w projekcie);
 • subsydiowane zatrudnienie;
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w tym specjalistyczne wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem);
 • poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy;zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby z niepełnosprawnością przez trenera pracy/ asystenta zawodowego u pracodawcy;
 • skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ;
 • skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego (z wyłączeniem studiów wszystkich stopni), mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowanie  zawodowe (po konsultacji z właściwym powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy klientem jest osoba bezrobotna);
 • kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy.

OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej.
Wsparcie w postaci subsydiowanego zatrudnienia może być realizowane wyłącznie przez PUP (jako realizatora projektu w imieniu Wnioskodawcy lub Partnera).
Uczestnictwo w CIS i KIS stanowi kompleksową usługę aktywnej integracji o charakterze społeczno-zawodowym.

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, m.in.:

 • skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych;
 • sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób pozostających lub opuszczających pieczę zastępczą;
 • organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. broker edukacyjny, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne).

d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy:

 • skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia;
 • skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • sfinansowanie kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnością.

Instrumenty aktywizacji zdrowotnej mogą stanowić wyłącznie uzupełnienie instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i/lub edukacyjnej.

Kategorią interwencji dla konkursu jest kategoria interwencji 109, która dotyczy aktywnego włączenia, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększania szans na zatrudnienie.

Kryteria wyboru projektów

Opisaliśmy w załączniku nr 9 do regulaminu konkursu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE) wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:
Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi 4 000 000 EUR (17 249 600 PLN).

Alokację przeliczyliśmy po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z dnia 27.02.2020 r. (1 euro = 4,3124 PLN).

Ponieważ alokacja w ramach RPO WD określona jest w Euro, dla prawidłowego określenia limitu dostępnej alokacji w walucie polskiej zastrzegamy możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w wyniku zmiany kursu walutowego.

Minimalna wartość projektu:
Wartość dofinansowania przekraczająca 100 tys. EUR powiększona o wartość wkładu własnego.

Do przeliczenia kwoty na PLN zastosowaliśmy miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu, tj. 4,3124 PLN, zatem minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 431 240 PLN.

Maksymalna wartość projektu:
Nie dotyczy.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:
Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach konkursu wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z 8.05.2020 r. - pobierz plik

Informacja o I zmianie w regulaminie konkursu z 8.05.2020 r. - pobierz plik

Regulamin konkursu (wersja archiwalna) - pobierz plik

Załączniki do regulaminu konkursu - pobierz pliki

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik nr 2 do regulaminu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Opisaliśmy w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy

 • telefonicznie - pod nr tel.: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 800 300 376
 • lub na adres poczty elektronicznej: promocja@dwup.pl.

Odpowiedzi te zamieszczamy dodatkowo na naszej stronie internetowej adres naszej strony internetowej w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku.

Materiały informacyjne dotyczące naboru publikujemy także na naszej stronie internetowej.

Linki

Przekierowanie do zakładki z informacjami o naborze na stronie IOK

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.