9.1 Aktywna integracja (RPO Dolnośląskiego)

9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalneRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

zakończony 30.07.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

9.1 Aktywna integracja (RPO Dolnośląskiego)

Poddziałanie

9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław.

Sposób składania wniosków

Miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:
Wniosek o dofinansowanie wypełniają Państwo za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS RPDS), który jest dostępny poprzez naszą stronę: adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS.

System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia.

Wniosek składają Państwo wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

Termin, od którego można składać wnioski:
25.06.2020 od godz. 00:01 r.

Termin, do którego można składać wnioski:
30.07.2020 do godz. 15:30 r.
Nie przewidujemy możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu:
grudzień 2020 r.

System SOWA jest dostosowany do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami, a szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce DOSTĘPNOŚĆ na stronie internetowej adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS.

Oświadczenia zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu składacie Państwo pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt. 7c ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.Oświadczenia zawierają klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń". Klauzula ta zastępuje nasze pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020 oraz Instrukcję użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS w ramach RPO WD 2014-2020 dla Wnioskodawców/ Beneficjentów znajdą Państwo na stronie: adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS w zakładce „Pomoc".

 

Kto może składać wnioski?

Typy beneficjentów:
o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • Zakłady Poprawcze,
 • Schroniska dla Nieletnich,
 • Ośrodki Kuratorskie/ Ministerstwo Sprawiedliwości;
 • organy prowadzące Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegające dofinansowaniu:
Konkurs dotyczy naboru projektów składanych w ramach typu operacji 9.1.B., tj. projektów na rzecz integracji społeczno- zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i ich otoczenia, obejmujących następujące formy wsparcia:

1) Wsparcie dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii:
a)  Poradnictwo psychologiczne (indywidualne i grupowe) – jako element uzupełniający projekt;
b)  Poradnictwo psychospołeczne, w tym m.in.:

 • integracja i budowanie partnerstwa w grupie,
 • stres i metody radzenia sobie z nim,
 • agresja i metody radzenia sobie z nią.

c)  Treningi kompetencji i umiejętności społecznych, w tym m.in.:

 • treningi w zakresie edukacji mediacyjnej i rozwiązywania konfliktów,
 • treningi postaw asertywnych;
 • treningi w zakresie autoprezentacji;
 • treningi z zakresu zasad współżycia społecznego;
 • treningi w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego;
 • trening zarządzania budżetem domowym i oszczędzania;
 • treningi z zakresu koncentracji uwagi.

d)  socjoterapia;
e)  zajęcia o charakterze terapeutycznym;
f)  coaching, mentoring, tutoring;
g)  poradnictwo/ treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym;
h)  warsztaty z zakresu umiejętności znajdowania zatrudnienia;
i)   poradnictwo prawne i rodzinne - jako element uzupełniający projekt;
j)   warsztaty motywacyjne i aktywizujące do podjęcia pracy i zmiany swojej sytuacji;
k)  doradztwo zawodowe;
l)   warsztaty z zakresu przedsiębiorczości prowadzone lub współprowadzone przez praktyków;
m)   zajęcia z zakresu zawodoznawstwa (w tym możliwość uczestnictwa w spotkaniach poza terenem placówki u konkretnego pracodawcy);
n)  kursy i szkolenia służące podniesieniu umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji;
o)  staże, praktyki zawodowe, zatrudnienie, subsydiowane zatrudnienie, prace społecznie użyteczne;
p)  pośrednictwo pracy (w tym tworzenie banku ofert pracy);
q)  pomoc w znajdowaniu zatrudnienia, np. poprzez wykorzystanie usług trenera pracy;
r)  wolontariat.

2)  Wsparcie dla osób z otoczenia (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia grupie docelowej):
a)  treningi kompetencji wychowawczych;
b)  treningi radzenia sobie z sytuacją bezradności życiowej oraz wychowawczo – opiekuńczej;
c)  poradnictwo psychologiczne (indywidualne i grupowe) – jako element uzupełniający projekt;
d)  grupy wsparcia/grupy samopomocowe;
e)  wolontariat (wspólnie z grupą docelową);
f)  pomoc w nawiązaniu współpracy z podmiotami pomocowymi (pomoc społeczna, instytucje rynku pracy, etc.);
g)  poradnictwo prawne i rodzinne – jako element uzupełniający projekt.

3) Podnoszenie kompetencji/ kwalifikacji kluczowych pracowników Zakładów Poprawczych, Schronisk dla Nieletnich, Ośrodków Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii – jako element uzupełniający projekt.

Kategorią interwencji dla konkursu jest kategoria interwencji 109, która dotyczy aktywnego włączenia, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększania szans na zatrudnienie.

Kryteria wyboru projektów

Określiliśmy w załączniku do regulaminu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE) wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:
Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi 5 000 000 EUR (22 223 500   PLN).

Alokację przeliczyliśmy po kursie obowiązującym na maj 2020 r. (1 euro = 4,4447 PLN).

Ponieważ alokacja w ramach RPO WD określona jest w Euro, dla prawidłowego określenia limitu dostępnej alokacji w walucie polskiej zastrzegamy możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w wyniku zmiany kursu walutowego.

Minimalna wartość projektu:
Wartość dofinansowania przekraczająca 100 tys. EUR powiększona o wartość wkładu własnego.
Do przeliczenia kwoty na PLN zastosowaliśmy miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu, tj. 4,5442 PLN, zatem minimalna wartość dofinansowania projektu musi być większa niż 454 420 PLN.

Maksymalna wartość projektu:
Nie dotyczy.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:
Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach konkursu wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (25.05.2020 r.)

Załączniki do regulaminu - przejdź do strony IOK (sekcja "Niezbędne dokumenty")

Wzór wniosku o dofinansowanie

Określiliśmy w załączniku do regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Określiliśmy w załączniku do regulaminu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Opisaliśmy w regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy

 • telefonicznie - pod nr tel.: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 800 300 376

lub

Odpowiedzi te zamieszczamy dodatkowo na naszej stronie internetowej w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku.

Na naszej stronie internetowej publikujemy materiały informacyjne dotyczące naboru oraz zamieszczamy informacje o miejscu i/lub formie przeprowadzenia ewentualnych spotkań informacyjnych dla Wnioskodawców.

Linki

Strona internetowa IOK z informacjami o konkursie

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt