ZMIANA TERMINU* 9.1 Aktywna integracja (RPO Dolnośląskiego)

9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalneRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

zakończony 17.09.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

ZMIANA TERMINU* 9.1 Aktywna integracja (RPO Dolnośląskiego)

Poddziałanie

9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław.

Sposób składania wniosków

Miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:
Wniosek o dofinansowanie wypełniają Państwo za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS RPDS), który jest dostępny poprzez naszą stronę: adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS.

System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia. Wniosek składają Państwo wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

Termin, od którego można składać wnioski:
17.08.2020 od godz. 00:01 r.

Termin, do którego można składać wnioski:
17.09.2020 do godz. 15:30 r.
Nie przewidujemy możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

 

System SOWA jest dostosowany do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami, a szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce DOSTĘPNOŚĆ na stronie internetowej adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS.

Oświadczenia zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu składacie Państwo pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt. 7c ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Oświadczenia zawierają klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń". Klauzula ta zastępuje nasze pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020 oraz Instrukcję użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS w ramach RPO WD 2014-2020 dla Wnioskodawców/ Beneficjentów znajdą Państwo na stronie: adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS w zakładce „Pomoc".

Kto może składać wnioski?

Typy beneficjentów:

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

a) w zakresie projektów typu 9.1.A. (drugi typ operacji):

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne j.s.t.;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej; organizacje pozarządowe;
 • lokalne grupy działania;
 • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; PFRON.

b) w zakresie projektów typu 9.1.C:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne j.s.t.; organizacje pozarządowe;
 • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
 • lokalne grupy działania;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegające dofinansowaniu:
Konkurs dotyczy naboru projektów składanych w ramach:

drugiego typu operacji 9.1.A., tj. projektów na rzecz integracji społeczno- zawodowej, obejmujących następujące instrumenty:

a) usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej – jedynie jako element projektu;

b) wdrożenie/ zastosowanie form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji zawodowej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy);

c) działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową);

d) usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym (wyłącznie pod warunkiem, gdy jej udzielenie jest niezbędne, aby zapewnić indywidualizację i kompleksowość wsparcia dla uczestnika projektu) (np. usługi asystenckie);

e) wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby z niepełnosprawnościami, w tym zaburzone psychicznie;

f) wsparcie w zakresie przygotowania osób z niepełnosprawnością do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia realizowanego przez środowiskowe domy samopomocy;

g) promocja i wsparcie wolontariatu w zakresie integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

h) organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej treningi;

i) kursy i szkolenia służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych;

j) kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy;

k) staże, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;

l) poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy;

ł) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia) oraz specjalistyczne (wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby z niepełnosprawnością;

m) zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby z niepełnosprawnością przez trenera pracy/ asystenta zawodowego u pracodawcy;

n) skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ;

o) jednorazowy dodatek relokacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości 80 km od miejsca stałego zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania;

p) skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia (jako element projektu);

r) skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (jako element projektu);

s) skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jako element projektu);

t) skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii (jako element projektu).

i/lub

typu operacji 9.1.C., tj. projektów w zakresie:

1) wsparcia służącego poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej realizowanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (tj. Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS)) poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej:

a) w istniejących CIS lub KIS;

b) poprzez utworzenie nowych CIS lub KIS.

i/lub

2) wsparcia dla zatrudnienia i usług rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez:

a) tworzenie nowych Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ) (wyłącznie w przypadku, gdy analiza potrzeb regionu wykaże potrzebę tworzenia kolejnych podmiotów tego typu oraz zagwarantowana zostanie trwałość ich funkcjonowania);

b) zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji;

c) wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej, w tym wsparcie dla osób zatrudnionych w ZAZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia;

d) tworzenie nowych WTZ (wyłącznie w przypadku, gdy analiza potrzeb regionu wykaże potrzebę tworzenia kolejnych podmiotów tego typu oraz zagwarantowana zostanie trwałość ich funkcjonowania);

e) wsparcie w zakresie przygotowania osób z niepełnosprawnością do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej;

f) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ);

g) wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji, obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej. W tej formie wsparcia istnieje możliwość wsparcia uczestników WTZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia, umożliwia się także realizację praktyk lub staży dla uczestników WTZ;

h) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością lub dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako element kompleksowego projektu).

Kategorią interwencji dla konkursu jest kategoria interwencji 109, która dotyczy aktywnego włączenia, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększania szans na zatrudnienie.

Kryteria wyboru projektów

Opisaliśmy w załączniku nr 12 do regulaminu konkursu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE) wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:
Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi 12 000 000 EUR (53 596 800  PLN).
Alokację przeliczyliśmy po kursie obowiązującym na lipiec 2020 r. (1 euro = 4,4664 PLN). Ponieważ alokacja w ramach RPO WD określona jest w Euro, dla prawidłowego określenia limitu dostępnej alokacji w walucie polskiej zastrzegamy możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w wyniku zmiany kursu walutowego.

Minimalna wartość projektu:
Wartość dofinansowania przekraczająca 100 tys. EUR powiększona o wartość wkładu własnego.
Do przeliczenia kwoty na PLN zastosowaliśmy miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu, tj. 4,4664 PLN, zatem minimalna wartość dofinansowania projektu musi być większa niż 446 640 PLN.

Maksymalna wartość projektu:
Nie dotyczy.

Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach konkursu wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (15.09.2020 r.)

Informacja o zmianie w regulaminie konkursu z 15.09.2020 r.

Regulamin konkursu (wersja archiwalna)

Załączniki do regulaminu (komplet)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowią załączniki do regulaminu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Opisaliśmy w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy

 • telefonicznie - pod nr tel.: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 800 300 376

lub

Odpowiedzi te zamieszczamy dodatkowo na naszej stronie internetowej adres naszej strony internetowej w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku.

Na naszej stronie internetowej publikujemy materiały informacyjne dotyczące naboru oraz zamieszczamy informacje o miejscu i/lub formie przeprowadzenia ewentualnych spotkań informacyjnych dla Wnioskodawców.

Linki

Pełna informacja o naborze na stronie IOK (DWUP)

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.