ZMIANA REGULAMINU 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych. Konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-002/20RPO Warmińsko-mazurskiego

Termin konkursu

zakończony 29.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Warmińsko-mazurskiego

Działanie

ZMIANA REGULAMINU 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Poddziałanie

9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych. Konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-002/20

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101 lub Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380.

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w jednym egzemplarzu.

Kto może składać wnioski?

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

1. Schemat D – Frontowe podmioty lecznicze. Podmioty lecznicze pozostające w stanie podwyższonej gotowości – szpitale jednoimienne na podstawie nw. decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2:

 • decyzja nr 2/2020 z dnia 4 marca 2020 r., znak WZ-I.967.9.2020,
 • decyzja nr 3/2020 z dnia 6 marca 2020 r., znak WZ-I.967.9.2020,
 • decyzja nr 5/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r., znak WZ-I.967.9.2020,
 • decyzja nr 6/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r., znak WZ-I.967.9.2020;

2. Schemat E – Projekt własny Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego -  wsparcie podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Województwo Warmińsko-Mazurskie;

3. Schemat F - Inne podmioty lecznicze i laboratoria. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które realizują stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne dla mieszkańców przynajmniej jednego powiatu oraz publicznych laboratoriów COVID-19 znajdujących się na liście publikowanej przez Ministra Zdrowia (z wyłączeniem podmiotów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Schematu D oraz Schematu E).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

 • inwestycje w szpitale i w laboratoria diagnostyczne, w przypadku których występuje wyraźny związek z zaistniałą sytuacją kryzysową,
 • tymczasowe dostosowywanie szpitali lub przekształcanie części szpitali w izolowane oddzielne jednostki,
 • zakupy aparatury medycznej i diagnostycznej (w tym wersji mobilnych) oraz leków,
 • zakupy sprzętu sanitarnego (maski, urządzenia jednorazowego użytku itp.), odczynników oraz materiałów medycznych, urządzeń do dezynfekcji, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej, testów, itp.,
 • zakupy specjalistycznego sprzętu do transportu chorych,
 • prace remontowo-budowlane niezbędne do realizacji projektu,
 • tymczasowe obiekty kubaturowe związane z diagnostyką i leczeniem.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu (DOCX 153 KB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

28 175 680,30 złotych

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 153 KB) – obowiązuje od 7.07.2020 r.

Regulamin konkursu (DOCX 154 KB) – wersja archiwalna (19.05.2020 r. – 6.07.2020 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 143 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 553 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 13 Regulaminu konkursu (DOCX 153 KB).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Sylwia Banach  s.banach@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@warmia.mazury.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Katarzyna Czerepaniak k.czerepaniak@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 34, 89 521 96 29, 89 521 96 38, 89 521 93 73, 89 521 96 45

 

Punkty Informacyjne

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

Linki

Link do strony z pełną dokumentacją konkursową

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.