9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych

9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZITRPO Lubuskiego

Termin konkursu

zakończony 7.04.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Lubuskiego

Działanie

9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych

Poddziałanie

9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec/kwiecień 2020

Miejsce składania wniosków

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej jest dzień złożenia wniosku za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl (nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosku).   Datą wpływu formularza wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej jest dzień dostarczenia formularza wniosku do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze:   Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Programów Regionalnych ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (główny hol budynku – parter)   Formularz wniosku należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek: od 8:00 do 16:00,wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30.   W przypadku braku dostarczenia przez Wnioskodawcę jednej z wersji wniosku o dofinansowanie (papierowej lub elektronicznej), istnieje możliwość uzupełnienia wniosku, zgodnie z art. 43 art. 1 Ustawy wdrożeniowej. Należy jednak pamiętać, iż jedna z wersji wniosku (papierowa lub elektroniczna) musi być dostarczona w terminie wskazanym w niniejszym Wezwaniu.

Sposób składania wniosków

formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć w wersji elektronicznej (za pośrednictwem systemu LSI2020) i papierowej (w 1 egzemplarzu);pozostałe załączniki/oświadczenia (wskazane w  punkcie 11 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej) należy umieścić, a następnie przesłać tylko za pośrednictwem systemu LSI2020. Załączane dokumenty należy opisać/nazwać w sposób umożliwiający identyfikację zawartości pliku;załączniki wypełnione i podpisane przez Wnioskodawcę oraz sporządzone przez właściwe urzędy lub instytucje (np.: zaświadczenia, odpisy) należy umieścić w systemie LSI2020 w formie skanu; formularz wniosku w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, przesyłką kurierską oraz osobiście, nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosku (w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej).

 

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach wezwania uprawnione jest Województwo Lubuskie wskazanew załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach wezwania możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na inwestycje związane z ograniczaniem skutków epidemii choroby COVID-19, polegające na[1]: adaptacji infrastruktury do potrzeb przedsięwzięcia,zakupie aparatury medycznej i diagnostycznej,zakupie materiałów medycznych,zakupie urządzeń i środków do dezynfekcji,zakupie środków ochrony indywidualnej;innych działaniach związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującą uchwałą:ü  Uchwałą nr 153/KM RPO-L2020/2020  z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia kryteriów ü   ü  formalnych i merytorycznych – horyzontalnych dla Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna  i usług społecznych  – projekty realizowane poza formułą ZIT Typ V Inwestycje związane z ograniczaniem skutków epidemii choroby COVID-19 tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego Wezwania oraz została zamieszczona na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wynosi: 99% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu. Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi min. 1% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach niniejszego wezwania wynosi 45 000 000,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Regulamin konkursu

WEZWANIE Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/20 (PDF 4 MB)

Załączniki do wezwania 9.1.1 (ZIP 34 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 9.1.1 (PDF 176 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

nd

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Z uwagi na stosowanie trybu pozakonkursowego zapisy art. 53 i 54 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych wperspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) nie mają zastosowania.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.