9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych

9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZITRPO Lubuskiego

Termin konkursu

zakończony 30.09.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Lubuskiego

Działanie

9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych

Poddziałanie

9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: listopad 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji elektronicznej jest dzień złożenia wniosku za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl (nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosku).  

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze:  

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra (główny hol budynku – parter)

Sposób składania wniosków

Składanie wniosku o dofinansowanie[1] wraz z niezbędną dokumentacją w ramach przedmiotowego wezwania odbywa się w terminie określonym na pierwszej stronie niniejszego Wezwania.

Termin ten, w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu. W przypadku podjęcia decyzji o wydłużeniu terminu składania wniosku, informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Formularz wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.
poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej. W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosku określonego przez IZ RPO-L2020.

W przypadku braku dostarczenia przez Wnioskodawcę jednej z wersji wniosku o dofinansowanie (papierowej lub elektronicznej), istnieje możliwość uzupełnienia wniosku, zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej. Wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia wniosku podczas weryfikacji warunków formalnych. Należy jednak pamiętać, iż jedna z wersji wniosku (papierowa lub elektroniczna) musi być dostarczona w terminie wskazanym w niniejszym Wezwaniu.  

 

[1]Przez wniosek o dofinansowanie należy rozumieć formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach wezwania uprawniony jest Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. wskazany w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego wezwania może zostać złożony projekt pn.: „Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o. o.”

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:  

Uchwałą nr 162/KM RPO-L2020/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT Typ I Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów (m.in. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne, geriatryczne) oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

uchwałą Nr 113/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr  68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Wezwania oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.  

Ponadto, w zakresie przedmiotowego naboru tracą ważność postanowienia zawarte w następujących uchwałach. nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) z późn. zm.;nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) z późn. zm.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE w ramach Działania 9.1 wynosi:

99% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 9.1 stanowi 1% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

W przypadku projektu generującego dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

21 639 751,93  PLN – środki pochodzące z EFRR, 4 548 086,94 PLN – środki pochodzące z budżetu państwa.

Regulamin konkursu

Wezwanie  (PDF 1 MB)

Załączniki (ZIP 89 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 176 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 489 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Z uwagi na stosowanie trybu pozakonkursowego zapisy art. 53 i 54 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych wperspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020 r. poz. 818) nie mają zastosowania.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektu, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

Departament Programów Regionalnych: Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych ul.Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 54) tel. 68 45 65 118 e-mail: j.szczepaniak@lrpo.lubuskie.pl. Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym e-mail: info@rpo.lubuskie.pltelefoniczny: 68 45 65 119

osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.14, poziom „0”)

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)

telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377osobisty w siedzibie: Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 65-043 Zielona Góra (pokój nr 0.3, poziom „0”)

Linki

www.rpo.lubuskie.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.