9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych

9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZITRPO Lubuskiego

Termin konkursu

zakończony 26.02.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Lubuskiego

Działanie

9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych

Poddziałanie

9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: marzec/kwiecień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Formularze wniosków wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.
✓ poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
✓ wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,
w Punkcie Przyjęć Wniosków

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Departamencie Programów Regionalnych ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra (główny hol budynku – parter)

lub w:
Wydziale Zamiejscowym ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp. (Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Składanie wniosku o dofinansowanie6 w ramach przedmiotowego wezwania odbywa się w terminie określonym na pierwszej stronie niniejszego Wezwania. Termin ten, w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu. W przypadku podjęcia decyzji o wydłużeniu terminu składania wniosku, informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej. W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach wezwania uprawniony jest Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. wskazany w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego wezwania może zostać złożony projekt pn.: „Wdrożenie robotycznych systemów wsparcia zabiegów chirurgicznych na Głównym Bloku Operacyjnym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – Etap I” Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów dla Działania 9.1.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne oraz merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami: ✓ Uchwałą nr 171/KM RPO-L2020/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT Typ I Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów (m.in. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne, geriatryczne) oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE w projekcie wynosi: 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu. Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych w projekcie stanowi 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach niniejszego wezwania wynosi 8 500 000,00 PLN. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Regulamin konkursu

Wezwanie (PDF 460 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki (ZIP 89 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

n/d

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

n/d

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektu, kwalifikowalności wydatków): pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: ✓ Departament Programów Regionalnych:
Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych ul.Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 54) tel. 68 45 65 118 e-mail: j.szczepaniak@lrpo.lubuskie.pl.
✓ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl • telefoniczny: 68 45 65 119

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim: • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa) • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377

Linki

www.rpo.lubuskie.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.