9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznegoRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 6.12.2019

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

04.2020

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania ul. Kościuszki 71,16-400 Suwałki

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej: w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS) wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS nie starszej niż2.1.5. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku. w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć 3 jednakowe komplety dokumentów (oryginał i  2 kopie lub 3 oryginały);  w którym każdy powinien zawierać: a)      egzemplarz wniosku w wersji papierowej należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.b)      wydrukowane Potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,c)       oświadczenie do LGD (załącznik do Ogłoszenia). do każdej wersji papierowej należy dołączyć egzemplarz wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF)oraz pozostałe załączniki w formacie PDF nagrane na nośniku elektronicznym(CD/ DVD).

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania  oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:              - jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,  - partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,    - instytucje pomocy i integracji społecznej,       - publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej,    - jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,        - podmioty ekonomii społecznej oraz  - organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 64/1000/2019  Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku - Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zwany dalej SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko – Sejneńskiej”  Lokalnej Grupy Działania  w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 9 w ramach Działania 9.1, tj.: Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności, w szczególności poprzez:Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu całodobowego (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności)

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się (być zgodne) w Lokalną Strategę Rozwoju oraz  Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku (załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 10.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

830 000,00 PLN

Regulamin konkursu

http://www.su-se.pl/publications/files/download/973.html

Wzór wniosku o dofinansowanie

http://www.su-se.pl/publications/files/download/923.html

Wzór umowy o dofinansowanie

http://www.su-se.pl/publications/files/download/930.html

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania Biuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71  16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 tel.: (87) 565 53 64 Biuro w Sejnach – Ul. Jerzego Grodzińskiego 1,   16-500 Sejny  tel: (87) 735 13 89 od poniedziałku do środy oraz piątek w godz. 7:30 – 15:30 e-mail: biuro@su-se.pl

Linki

Ogłoszenie: http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-ivefs2019-typ-9-wsparcie-uslug-opiekunczych-dla-osob-potrzebujacych-wsparcia-w-codziennym-funk.html

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.