9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego



RPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 12.06.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie określono

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

ul. Warszawska 51 lok. 7,

17-312 Drohiczyn

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie realizacji operacji (rozumianego również jako wniosku o dofinansowanie projektu) w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014EFS), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.plw terminie od 04.06.2020 r. od godziny 8:00 do 12.06.2020 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). 

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w terminie od 04.06.2020 r. od godziny 8:00 do 12.06.2020 r.  do godziny 15:00:  

1)      3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej - złożenie wniosku następuje bezpośrednio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały) wraz z załącznikami tj.: 

a)       3 egzemplarze załącznika do wniosku tj. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, (oryginał) (załącznik nr 4 do Ogłoszenia), 

b)      3 egzemplarze oświadczenie (oryginał sporządzony przez Wnioskodawcę) o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową wniosku, 

c)      Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Wnioskodawcą lub Partnerem zaangażowanym w realizację operacji jest organizacja pozarządowa”, dołącza 3 egzemplarze umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza), 

d)      Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni roboczych przed zakończeniem konkursu”, dołącza 3 egzemplarze zaświadczenia o udzielonym doradztwie wydanego przez pracownika biura LGD (oryginał lub kopia poświadczona z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza), 

2)      3 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie, 

3)      3 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym (CD lub DVD lub PENDRIVE). Wnioski, które wpłyną po terminie lub w sposób niezgodny z Procedurami LGD odpadną na etapie oceny zgodności operacji z LSR.

 

Formy wsparcia  

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako zwrot wydatków poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania ((z Dotyczy operacji własnych LGD (z wyłączeniem typu projektu nr 12), projektów grantowych oraz projektów w ramach typu 11) oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:

I)   instytucje pomocy i integracji społecznej:

a)     jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b)   jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

c)    inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);

II)   podmioty ekonomii społecznej(Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020):

a)     spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;

b)   jednostki reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);

c)    organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

d)   spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze;

e)   koła gospodyń wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich;

f)     zakłady pracy chronionej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

c)    jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).  

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej  – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, w szczególności poprzez: 

a)    Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;

b)   Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;

c)    Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej);

d)   Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, 

wpisujące się w Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” tj. projekty przedkładane przez organizacje społeczne, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje rynku pracy i inne skierowane będą do mieszkańców LGD, którzy z różnych przyczyn znaleźli się poza rynkiem pracy, będąc biernymi zawodowo, zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym, jak również środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, celem integracji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej i zawodowej. Priorytetowo traktowane będą te projekty, które w pełni odnosić się będą do zdiagnozowanych potrzeb grup docelowych i opierać założenia Program Aktywności Lokalnej na wykorzystaniu m.in. instrumentów aktywnej integracji. Przewiduje się każdorazowo łączenie co najmniej dwóch instrumentów aktywnej integracji: społeczna + zawodowa oraz zawodowa + edukacyjna; z dodatkowymi instrumentami aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujące oddalenie od rynku pracy, oczywiście do indywidualnych przypadków, tam gdzie jest to konieczne. W ramach PAL, w tym celu szczegółowym osoby objęte programem powinny zmienić lub przynajmniej dążyć do zmiany swojej sytuacji na rynku pracy. 

Kursy realizowane w ramach PAL powinny być racjonalnie dostosowane do możliwości uczestników oraz potrzeb lokalnych potencjalnych pracodawców, powinny mieć charakter zawodowy na przykład w zakresie: zakładania monitoringu, ratownictwa, pierwszej pomocy, monter i serwisant instalacji solarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków, przewodnik turystyczny, kominiarz, BHP, elektryk (certyfikaty są na określonym poziomie), szewc, zegarmistrz, opiekunka dla osób starszych, przewóz rzeczy, prawo jazdy, pilarz, sternik, przewoźnik promu, stermotorzysta, ratownik WOPR, hycel (odławianie psów), kierownik wypoczynków dzieci i młodzieży, instalator i operator przeglądów budowlanych, sanitarnych, gazowych, spawacz, operator koparko-ładowarki, rozróżnianie ziół, diagnostyka samochodowa, monter oświetlenia ulicznego.

Zakres tematyczny operacji:

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 3.2:Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy, przedsięwzięcie: 3.2.1 Projekty Aktywności Lokalnej, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu ", oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  W ramach naboru mogą być składane projekty zgodne z typem projektu nr 6 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru operacji zgodne z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” stanowiące (załącznik nr 13 do Ogłoszenia o naborze wniosków). 

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60% z maksymalnej liczby 80 pkt. tj. 48 pkt. 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia stanowiącej (załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru to: 112 079,10 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 112 079,10 PLN.

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 6  Programy aktywności lokalnej. (PDF 1 MB) 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 278 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 11 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD (PDF 2 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach wyboru  i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ( http://www.tygieldolinybugu.pl ).

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. 

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem wniosków informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn, tel. 797 091 197, e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl.Biuro czynne: pon. 8:00 - 16:00, wt. – pt. 7:30 – 15:30. 

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn oraz na stronie internetowej: http://www.tygieldolinybugu.pl

Linki

http://www.tygieldolinybugu.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.




Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.