9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznegoRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 20.11.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to grudzień 2017 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru oraz czas trwania poszczególnych etapów naboru został przedstawiony w Wezwaniu, w rozdziale XXVI. Postanowienia końcowe.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89,
15-874 Białystok,
pokój nr 19 (kancelaria),
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: 8.00 – 16.00; wtorek – piątek: 7.30 – 15.30.

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie projektu na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS), nie starszej niż 2.0.1., która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 06.11.2017 r. od godz. 08:00 do 20.11.2017 r. do godziny 15:00. ( po tym terminie co do zasady nie będzie możliwości wysyłania wniosku).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IZ RPOWP) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej za pomocą systemu GWA2014 (EFS).

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektuna wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji mogą się ubiegać:

  1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
  2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
  3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”
  4. Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański
  5. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
  6. Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
  7. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”
  8. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Kanał Augustowski”

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typ projektu nr 11 Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym będzie EFS, według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Maksymalna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów na lata 2016-2023 wynosi  21 183 710,00 PLN (kurs 1 € = 4,00 zł)W tym wsparcie finansowe EFS: 21 183 710,00 PLN

W tym budżet państwa: 0,00 PLN
Beneficjant (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego szacowanego minimum 5% wydatków kwalifikowalnych.

Regulamin konkursu

Wezwanie (PDF 819 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 131 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Referatu Wdrażania RLKS, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: 8.00 – 16.00; wtorek – piątek: 7.30 – 15.30.tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201

e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.p

REFERAT WDRAŻANIA RLKS:
Ewelina Aleszczyk, tel. (85) 66 54 288, e-mail: ewelina.aleszczyk@wrotapodlasia.pl
Łukasz Banach, tel.(85) 66 54 961, e-mail: lukasz.banach@wrotapodlasia.pl 
Magdalena Brzozowska, tel. (85) 66 54 297, e-mail:magdalena.brzozowska@wrotapodlasia.pl
Sylwia Dobkowska,tel.(85) 66 54 961, e-mail: sylwia.dobkowska@wrotapodlasia.pl
Monika Dybacka, tel.(85) 66 54 934, e-mail: monika.dybacka@wrotapodlasia.pl
Aneta Gryc, tel. (85) 66 54 262, e-mail: aneta.gryc@wrotapodlasia.pl
Izabela Matyszewska, tel. (85) 66 54 288, e-mail: izabela.matyszewska@wrotapodlasia.pl mailto:Anna Staranowicz, tel.(85) 66 54 958, e-mail: anna.staranowicz@wrotapodlasia.pl
Justyna Ścisło, tel. (85) 66 54 958, e-mail: justyna.scislo@wrotapodlasia.pl 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:
w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl
w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl
w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Linki

Pełna treść Wezwania

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.