9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznegoRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 15.12.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to II połowa roku 2018

Miejsce składania wniosków

Dokumentacja należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

Grodzieńska 1,

16-100 Sokółka,

w dniach trwania naboru od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

Wnioski, które wpłyną do LGD po terminie nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), która jest dostępna na stronie:  http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 27.11.2017r. Od godziny 08:00 do 15.12.2017r. Do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014(EFS).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski:

 • 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014(EFS), wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub 3 oryginały).

Wersja elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (posiadać jednakową sumę kontrolną).

 • 3 wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
 • 1 egzemplarz załącznika do Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 3 do Ogłoszenia),
 • Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza,
 • 3 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym.

Uwaga!!!

Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 23 ust.2 akt z dnia 20 lutego 2015 r. W związku z tym, że:

Kto może składać wnioski?

 W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania( Dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych) oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

instytucje pomocy i integracji społecznej (Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.):

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej)

podmioty ekonomii społecznej,

 • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;
 • podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);
 • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

 • -art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • -art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 . o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • -art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • -przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy, IZ RPOWP zwraca się do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, czy dany Projektodawca – zgodnie z oświadczeniem złożonym we wniosku o dofinansowanie – nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Weryfikacja dokonywana jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji, gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa, w sekcji II.2 wniosku o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 7, tj.: Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS,

w tym także: 7 b utworzenie podmiotów o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Wymagania dotyczące realizacji danego typu projektu można znaleźć w Warunkach wsparcia (załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

 Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną wniosku, weryfikację zgodności operacji z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, weryfikację zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski i otrzymać co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 30,80 punktów.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

275 000,00 PLN

Regulamin konkursu

Warunki udzielenia wsparcia typ projektu 7 (PDF 475 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 132 KB)

KOMUNIKAT DO NABORU WNIOSKÓW NR 16/2017 – DZIAŁANIA NA RZECZ REINTEGRACJI

Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski informuje, iż 29 listopada 2017 r. została udostępniona nowa wersja 2.0.2  Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014 EFS) dla RPOWP. W związku z w/w aktualizacją, zmianie uległ następujący załącznik dotyczący naboru wniosków nr 16/2017 – Typ projektu nr 7 – Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS– Numer naboru GWA2014 (EFS) RPPD.09.01.00-IZ.00-20-048/17

 Jednocześnie informujemy, że nowy generator obowiązuje od 29 listopada br.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 445 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zasady rozpatrywania protestu określa Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwoty wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski (Załącznik  Nr 6 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielane będą przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

ul. Grodzieńska 1

16-100 Sokółka

tel.85 711 50 50

Dokumentacja konkursowa udostępniona jest na stronie http://www.szlaktatarski.org.pl oraz do wglądu w Biurze LGD Szlak Tatarski ul. Grodzieńska 1 16-100 Sokółka.

Linki

http://szlaktatarski.org.pl/

http://rpo.wrotapodlasia.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.