9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznegoRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 8.12.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2018

Miejsce składania wniosków

" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Kanał Augustowski"

ul. Mickiewicza 1 ( Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)

16-300 Augustów

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (rozumianego również jako wniosku o dofinansowanie projektu) w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 24.11.2017 r. (od godz. 8:00) do 08.12.2017 r. do godziny 15:00  (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana.   

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura LGD – Kanał Augustowski w terminie od 24.11.2017 r. od godziny 8:00 do 08.12.2017 r. do godziny 15:00:1)

2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z załącznikami, tj.

a)  1 egzemplarz załącznika do wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 10 do Ogłoszenia)

b)  Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”, dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.

2) 1 egzemplarz potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie

3)  2 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (PDF i XML)  nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż 09.12.2017 r. do godz. 15:00.  

Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku po dniu 08.12.2017 r. po godz. 15:00, wersja papierowa wniosku po dniu 09.12.2017 r. po godz. 15:00 odpadną na ocenie wstępnej.

Kto może składać wnioski?

W ramach działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych ( nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typ projektu nr 4 Zapewniające większą dostępność wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w szczególności poprzez realizację następujących typów projektów:

4a) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego wyłącznie dla dzieci z niepełnosprawnościami

4b) Dostosowania istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;

4c) Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:

-  zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

- zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;

- zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;

- zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;

Typ projektu 4c może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru operacji określone są w Procedurach (załącznik nr 14 do niniejszego ogłoszenia).Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:

1)są zgodne z LSR

2)  zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;

3) są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.Ocena zgodności i wyboru operacji przebiega w następujący sposób: Ocena zgodności operacji z LSR, B. Ocena zgodności realizacji operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum  11,80  punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji (część B oceny). Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik nr 1do ogłoszenia. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 458.000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych : 480.900,00 PLN

Inne limity zawarte w LSR- maksymalna wartość dofinansowania:

dla typów projektów 4a,4b-390.000,00 PLN

dla typów projektów 4c-68.000,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu (DOC 539 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 139 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w  Procedurach LGD stanowiących załącznik 19 do niniejszego ogłoszenia.

Pytania i odpowiedzi

·Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4) e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl tel.: 87 643 11 44 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Linki

http://lgd-kanal.augustow.pl/nabor-nr-72017-zapewnienie-wiekszej-dostepnosci-wysokiej-jakosci-edukacji-przedszkolnej/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

https://www.wrotapodlasia.pl/

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.