9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznegoRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 8.12.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2018

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4) 16-300 Augustów

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (rozumianego również jako wniosku o dofinansowanie projektu) w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 24.11.2017 r. od godz. 8:00 do 08.12.2017 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). 

 Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura LGD – Kanał Augustowski w terminie od 24.11.2017 r. od godziny 8:00 do 08.12.2017 r. do godziny 15:00:

1) 2 egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z załącznikami, tj.  

a) 1 egzemplarz załącznika do wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 12 do Ogłoszenia)

b) Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”, dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.

2) 1 egzemplarz potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,

3)2 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (PDF i XML)  nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD),w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż 09.12.2017 r. do godz. 15:00.

Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku po dniu 08.12.2017 r. do godz. 15:00, wersja papierowa wniosku po dniu 09.12.2017 r. do godziny 15:00 odpadną na ocenie wstępnej.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),w szczególności:-       organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty;-       instytucje naukowe, w tym uczelnie. Dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typu projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, w szczególności poprzez realizację następujących typów projektów:

5a) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa), w tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, pomoc stypendialna;  

5d)  Wsparciena rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:

-wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;

-podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;

-kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;

-programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru operacji określone są w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (załącznik nr 19 do niniejszego ogłoszenia).Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:

1)są zgodne z LSR;

2)zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;

3)są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.Ocena zgodności i wyboru operacji przebiega w następujący sposób:

A.Ocena zgodności operacji z LSR,

B.Ocena zgodności realizacji operacji  z lokalnymi  kryteriami wyboru

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 11,80 punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji (część B oceny).

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 533 002,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi – 559.652,00 PLN

Inne limity zawarte w LSR - maksymalna wartość dofinansowania:

dla typu projektów 5a – 85.000,00 PLN

dla typu projektów 5d – 448.002,00 PLN

Regulamin konkursu

Warunki Udzielenia Wsparcia (DOC 581 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 139 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu.

Sposób składania protestu określony jest w Procedurach stanowiących załącznik nr 16 do niniejszego ogłoszenia.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski ul. Mickiewicza 1(Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)

e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl

tel.: 87 643 11 44 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Linki

http://lgd-kanal.augustow.pl/nabor-nr-82017-wsparcie-malych-szkol-ksztalcenia-ogolnego-na-obszarach-objetych-realizacja-lsr/

http://rpo.wrotapodlasia.pl

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.