9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznegoRPO Podlaskiego

Termin konkursu

od 08.01.2018 do 31.01.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2018

Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,

ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS nie starszej niż 2.0.2, która jest dostępna na stronie:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html,

w terminie od 08.01.2018 r. od godz. 08:00 do 31.01.2018r. do godz. 15:00.

Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:    

- 2 egzemplarze wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały), wydrukowane po wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 EFS;

- 2 wersje elektroniczne wniosku (XML i PDF) nagrane na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD–2szt.),

-   2 egzemplarze wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,

-    Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 14 do Ogłoszenia o naborze). (DOCX 83 KB)

Wnioski, które wpłyną po terminie o którym mowa powyżej będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

a)  instytucje pomocy i integracji społecznej:

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);

b)  podmioty ekonomii społecznej[2]:

- przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;

- podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);

- organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej; jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

 

[1] Dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych. [2] Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 6 w ramach Działania 9.1, tj.:

Programy aktywności lokalnej [1]– wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji[2]:

6a)     Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub    wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;

6b)    Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu  decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje    zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;

6c)   Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu   wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie   aktywizacji zawodowej);

6d) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub    złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

[1] Programy aktywności lokalnej realizowane w powiązaniu z lokalnymi programami pomocy społecznej. OPS i PCPR realizuje program aktywności lokalnej w formie lokalnego programu pomocy społecznej, o których mowa w art. 110 ust. 10 oraz art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.[2]Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą aktywną integrację społeczną i zawodową.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 - dokument Lokalne Kryteria Wyboru Operacji  (PDF 358 KB)w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji. Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 45 pkt.Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 18 pkt.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 1 080 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 1 080 000,00 PLN.

 

Regulamin konkursu

Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD_typ_6_PAL- AKTUALNY z dnia 27.12.2017r (PDF 984 KB)

 

Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD- typ 6- PAL (PDF 984 KB)- NIEAKTUALNY

Wzór wniosku o dofinansowanie

wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

wzór umowy o dofinansowanie (DOC 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu oraz prawo wycofania wniosku.

Zasady wycofania wniosku oraz rozpatrywania protestu określa Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 dostępna na stronie

http://www.stowarzyszenienarew.org.pl/

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest również w załączniku  do Ogłoszenia o naborze: Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD. (PDF 984 KB)

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.Kontakt bezpośredni: Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP:

Elżbieta Zaleska-Tel: 85 6505104, 601890187 e-mail: e.zaleska@stowarzyszenienarew.org.pl; biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, oraz na stronie internetowej: http://www.stowarzyszenienarew.org.pl/

 

Linki

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków 1/2018:

http://www.stowarzyszenienarew.org.pl/index.php?wiad=1025

https://www.stowarzyszenienarew.org.pl/

https://rpo.wrotapodlasia.pl/

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.