9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznegoRPO Podlaskiego

Termin konkursu

od 04.01.2018 do 18.01.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2018

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowskiul. Mickiewicza 1

(Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr4)

16-300 Augustów

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu wersji instalacyjnej, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 04.01.2018 r. (godz. 8:00) do 18.01.2018 r. do godziny 15:00.  Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD – Kanał Augustowski: 2 egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z załącznikami, tj.  1 egzemplarz załącznika do wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 10 do Ogłoszenia) 1 egzemplarz potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie 2 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (PDF i XML)  nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD), Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”, dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza. Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku.w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku  w formie elektronicznej lecz nie później niż 18.01.2018 r. do godz. 15:00. Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku po dniu 18.01.2018 r. do godz. 15:00, wersja papierowa wniosku po dniu 19.01.2018 r. do godziny 15:00 odpadną na ocenie wstępnej.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych [1] Dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania –Kanał Augustowski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące  typu projektu nr 3 w ramach Działania 9.1, tj.: Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej[1] obejmujące: indywidualne doradztwo[2] w  zakresie przygotowania biznesplanu;dotację inwestycyjną[3]; wsparcie pomostowe: -       finansowe przez okres 12 miesięcy (przez pierwsze 6 m-cy: do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ogłoszenia naboru na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; kolejne 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych;-       specjalistyczne wsparcie towarzyszące[4] (indywidualne doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych).[1] Realizacja w ramach RLKS od II kw. 2017 r. (konkursy zamknięte czasowo), rekomendowane jako projekty „własne” LGD.  [2] Indywidualne doradztwo ma charakter fakultatywny i stanowi uzupełnienie podstawowej usługi, jaką jest dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe finansowe.[3] Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków na rozwój działalności gospodarczej przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. Data rozpoczęcia działalności powinna być tożsama z datą jej zarejestrowania. Minimalny obowiązkowy okres prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu wynosi 12 miesięcy.[4] Specjalistyczne wsparcie towarzyszące ma charakter fakultatywny i stanowi uzupełnienie podstawowej usługi, jaką jest dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe finansowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru operacji określone są w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (załącznik nr 13 do niniejszego ogłoszenia).Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:1)są zgodne z LSR;2)zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;3)są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.Ocena zgodności i wyboru operacji przebiega w następujący sposób: Ocena zgodności operacji z LSR, Ocena zgodności realizacji operacji  z lokalnymi  kryteriami wyboru Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 13,80 punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji (część B oceny). Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru
585 000,00 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu (DOCX 154 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1017 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Procedurach stanowiących załącznik nr 13 do niniejszego ogłoszenia.

Pytania i odpowiedzi

 Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4) e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl tel.: 87 643 11 44 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Linki

https://www.wrotapodlasia.pl/

http://lgd-kanal.augustow.pl/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.