9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPRRPO Małopolskiego

Termin konkursu

od 30.12.2017 do 28.02.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Małopolskiego

Działanie

9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs nie jest podzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 30 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru). Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2018 r. Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach. Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce składania wniosków

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 30 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM  w ramach niniejszego konkursu projekty mogą być realizowane wyłącznie przez:

-        ośrodki pomocy społecznej,
-        powiatowe centra pomocy rodzinie,

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu w imieniu tych podmiotów może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego.

Partnerem projektu realizowanego przez ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie mogą być inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (wyłączenie to nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

-        osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:

a) osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
b) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

-        środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności społeczności lokalne na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją,

-        otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu A. realizowane przez ośrodki  pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. W projektach możliwe jest wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób i rodzin objętych wsparciem, takich jak:

1)    identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika,
2)    usługi aktywnej integracji,
3)    wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej  realizowanych przez centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej,
4)    wsparcie dla rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ,
5)    wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ,
6)    usługi społeczne.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 15 % wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 94 101 684,02 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 882 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf,  KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf,  KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf,  KB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf,  KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf,  KB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników dla konkursu w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO WM 2014-2020 (.pdf,  KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf,  KB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf,  KB)

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf,  KB)

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf,  KB)

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów usług dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (.pdf,  KB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf,  KB)

Załącznik 13 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf,  KB)

Załącznik 14 Model mieszkań wspomaganych adresowanych do osób chorujących psychicznie (.pdf,  KB)

Załącznik 15 Model mieszkań wspomaganych adresowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie (.pdf,  KB)

Załącznik 16 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (.pdf,  KB)

Załącznik 17 Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9 (.pdf,  KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załączniki nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek zostały określone w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8:00–18:00, wt. – pt. 8:00–16:00:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941 Tel.: (12) Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Tel.: (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, Tel.: (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, Tel.: (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, Tel.: (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63 (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail:  fem_tarnow@umwm.pl.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.