9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUPRPO Lubelskiego

Termin konkursu

zakończony 10.03.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Lubelskiego

Działanie

9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec/kwiecień 2020

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie,

ul. Obywatelska 4,

20-092 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany w terminie określonym w pkt 1, w formie papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą, opatrzony pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy/Miejski Urząd Pracy z terenu województwa lubelskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Instrumenty i usługi rynku pracy, wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych. W ramach projektów współfinansowanych z EFS mogą być finansowane usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. Udzielanie wsparcia uczestnikowi projektu musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 34a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Analiza ta pozwoli na dopasowanie oferty pomocy w taki sposób, aby odpowiadała na rzeczywiste potrzeby danego uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu powinien otrzymać ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy wsparcia, które zostaną zidentyfikowane jako celowe do poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. W ramach projektu usługi rynku pracy, tj. pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,mogą być realizowane dla uczestników, natomiast nie są finansowane w ramach projektów ze środków FP.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 - Warunki formalne i kryteria wyboru projektów (DOCX 2 MB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Kwota środków Funduszu Pracy przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w 2020 roku w województwie lubelskim, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynosi 72 842 208,28 PLN,
w tym:
–  budżet środków europejskich: 61 915 877,04 zł
–kwota w części wkładu krajowego: 10 926 331,24 zł.

Kwota środków dofinansowania przeznaczona na 2021 rok wynosi: 32 941 104,00 zł:
– budżet środków europejskich: 27 999 938,40 zł
– kwota w części wkładu krajowego: 4 941 165,60 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

72 842 208,28 PLN

Regulamin konkursu

Informacja o naborze 9.2 (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 Wzór wniosku (PDF 247 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

.Wzór umowy o dofinansowanie projektu PUP_dla 9.2. (DOC 2 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Kontakt z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie

Linki

Ogłoszenie naboru na stronie RPO woj. lubelskiego

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.