9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalneRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

od 04.09.2019 do 24.10.2019

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Poddziałanie

9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2020

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS RPDS), który jest dostępny poprzez stronę: adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS.

System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

Nabór wniosków za pośrednictwem systemu SOWA EFS RPDS
rozpocznie się dnia 04.09.2019 r. o godz. 00:01
i zakończy się dnia 24.10.2019 r. o godz. 15:30.

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

System SOWA jest dostosowany do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami, a szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce DOSTĘPNOŚĆ na stronie internetowej adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS.

Oświadczenia zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt. 7c ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Oświadczenia zawierają klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WD 2014-2020 oraz Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych  EFS w ramach RPO WD 2014-2020 dla Wnioskodawców / Beneficjentów zamieszczone są na stronie: adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS w zakładce „Pomoc”.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące  podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne j.s.t.;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
 • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy naboru projektów składanych w ramach typu operacji 9.2.A., tj. projektów ukierunkowanych na usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi świadczone w społeczności lokalnej:

1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;

2. usługi asystenckie skierowane do osób z niepełnosprawnością;

3. tworzenie miejsc i świadczenie w społeczności lokalnej usług opiekuńczych oraz bytowych w placówkach całodobowego pobytu;

4. tworzenie miejsc i świadczenie usług opiekuńczych w ramach placówek zapewniających dzienną opiekę nad osobami niesamodzielnymi (np. dzienne domy pomocy, kluby seniora).

W ramach wsparcia towarzyszącego elementem uzupełniającym projektu mogą być następujące typy operacji:

5. wolontariat opiekuńczy, sąsiedzkie usługi opiekuńcze i inne formy samopomocowe na rzecz osób niesamodzielnych – jako element kompleksowego projektu;

6. usługi pozwalające osobom niesamodzielnym na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie, w tym działania zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo tych osób (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków, sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie wyposażenia lub zakupu tego sprzętu, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia) – jako element kompleksowego projektu);

7. wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych,  np. teleopieki,  systemów przywoławczych – jako element kompleksowego projektu;

8. działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi poprzez:

 • kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w tym m.in. zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych,

jako element kompleksowego projektu.

9. szkolenie asystentów/ kandydatów na asystentów osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów/ kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług – jako element kompleksowego projektu.

Kategorią interwencji dla niniejszego konkursu jest kategoria interwencji 112, która dotyczy ułatwiania dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Kryteria wyboru projektów

Opisano w załaczniku do regulaminu konkursu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi 5 500 000 EUR (23 383 250 PLN).

Alokacja podana w ogłoszeniu została przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z dnia 27.06.2019 r. (1 euro = 4,2515 PLN).
Mając na uwadze fakt, iż alokacja w ramach Programu określona jest w Euro, dla prawidłowego określenia limitu dostępnej alokacji w walucie polskiej IOK zastrzega możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w wyniku zmiany kursu walutowego.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (z 10.09.2019 r.) - pobierz plik

Informacja o I zmianie w regulaminie konkursu (z 10.089.2019 r.) - pobierz plik

Regulamin konkursu (wersja archiwalna) - pobierz plik

Załączniki do regulaminu konkursu - przejdź

Wzór wniosku o dofinansowanie

Przedstawiony jako załącznik do regulaminu

Wzór umowy o dofinansowanie

Przedstawione w załącznikach do regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Opisano w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane

 • telefonicznie - pod nr tel.: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 0 800 300 376

  lub

 • na adres poczty elektronicznej: promocja@dwup.pl.

Odpowiedzi te są dodatkowo zamieszczane na stronie adres strony internetowej IOK w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkanie dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie.

Informacje dotyczące terminu i miejsca spotkania wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej adres strony internetowej IOK

Linki

Zakładka na stronie IOK z pełną informacją o konkursie

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.