9.2 Infrastruktura społecznaRPO Zachodniopomorskiego

Termin konkursu

od 15.01.2018 do 15.03.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Zachodniopomorskiego

Działanie

9.2 Infrastruktura społeczna

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 22 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.2 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • partnerstwa ww. podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach niniejszego konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektu – Odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie mieszkań chronionych.

2. W ramach ww. typu projektu wspierane będą działania mające na celu m.in.:

- inwestycje polegające na odbudowie, przebudowie, modernizacji budynków w celu ich adaptacji na mieszkania chronione.

3. Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie projekty spełniające następujące warunki:

a) będą ukierunkowane na usamodzielnianie się ekonomiczne i społeczne osób objętych/planowanych do objęcia komplementarnym wsparciem z EFS,

b) projekt jest kierowany do osób usamodzielnianych, które były objęte pieczą zastępczą,

c) możliwe jest korzystanie z produktów wytworzonych w wyniku realizacji projektu bezpośrednio po jego zakończeniu bez dodatkowych działań w celu jego pełnego wykorzystania,

d) projekt będzie stanowić komplementarne wsparcie wobec interwencji finansowanych z EFS,

e) projekt zakłada tworzenie miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych,

f) w przypadku gdy w projekcie zaplanowano odbudowę, wnioskodawca uzasadnił brak możliwości adaptacji istniejących budynków oraz przedstawił zdiagnozowane potrzeby w zakresie wprowadzanych w danym obiekcie usług,

g) mieszkanie chronione odbudowywane, przebudowywane, modernizowane czy wyposażane w ramach projektu spełnia standard dotyczący tej formy pomocy wynikający z ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi: 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
  2. Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi: 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 200 000,00 zł.

Minimalna kwota dofinansowania projektu – nie dotyczy

Minimalna/maksymalna wartość projektu – nie dotyczy

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi łącznie 500 000 EURO (słownie: pięćset tysięcy 00/100 euro). Na dzień ogłoszenia niniejszego konkursu kwota ta w PLN wynosi[1] 1 890 270,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt 00/100 złotych) z EFRR.

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.