9.2 Regionalna infrastruktura kolejowa

9.2.2 Regionalna infrastruktura kolejowaRPO Pomorskiego

Termin konkursu

zakończony 15.05.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Pomorskiego

Działanie

9.2 Regionalna infrastruktura kolejowa

Poddziałanie

9.2.2 Regionalna infrastruktura kolejowa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty we wrześniu 2018 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami: 

- dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej 
lub 
- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: 
/x7tx0no864/SkrytkaESP 
lub 
/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 5 Regulaminu konkursu.

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Poddziałania 9.2.2. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

1) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
2) związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
3) operatorów i organizatorów transportu zbiorowego,
4) podmiotów budujących lub zarządzających infrastrukturą kolejową.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymienione w pkt 4 opisu Poddziałania 9.2.2. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj. opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji kolejowej, w tym m.in.: studium korytarzowego, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, raportu OOŚ, programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji technicznej, analizy finansowo-ekonomicznej, studium wykonalności.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:
A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania
A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów
A.4. Partnerstwo
A.5. Kwalifikowalność wartości projektu
A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu
A.7. Pomoc publiczna
A.8. Montaż finansowy projektu
A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE
A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi (jeśli dotyczy) 

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu
A.1. Zakres rzeczowy projektu 

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu
B.1. Nakłady na realizację projektu 

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu
A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu
A.2. Potrzeba realizacji projektu
A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu
A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu
B.1. Kompleksowość projektu
B.2. Komplementarność projektu

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013). Intensywność wsparcia w ramach pomocy de minimis nie może być wyższa niż 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

IOK przeznacza na dofinansowanie projektów w konkursie kwotę 20 725 000,00PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu konkursu

Załączniki do regulaminu konkursu - edytowalne

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 12 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa.
Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy: 
• etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP, 
• etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.  

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

  • w sprawach dotyczących naboru dla Poddziałania 9.2.2. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

    - Jakub Kowalczuk, tel. (58) 326 88 45, e-mail: j.kowalczuk@pomorskie.eu.

  • w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

    - Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 82 43, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu.
    - Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.

Linki

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-9-2-2-regionalna-infrastruktura-kolejowa-rpo-wp-2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.