9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych

9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnicterenów wiejskich

Termin konkursu

od 29.12.2017 do 30.03.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

terenów wiejskich

Działanie

9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych

Poddziałanie

9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu al. Niepodległości 34 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Wdrażania Programu Regionalnego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 29.12.2017 r. od godziny 7.30 do 30.03.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29.11.2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty wymienione w Uszczegółowieniu WRPO 2014+, pkt 2.9.2 Działanie 9.2 ppkt 7 Typ beneficjenta, a więc:

1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2. jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;

3. podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych;

4. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

5. szkoły wyższe;

6. jednostki naukowe;

7. osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe;

8. instytucje kultury;

9. organizacje pozarządowe i stowarzyszenia;

10. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;

11. instytucje otoczenia biznesu;

12. administracja rządowa;

13. partnerzy społeczni i gospodarczy;

14. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;

15. przedsiębiorcy;

16. podmioty ekonomii społecznej;

17. podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji (wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego) dotyczące zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych, w ramach projektów obejmujących:

1. Budowę, przebudowę, rozbudowę, adaptację lub remonty: budynków, obiektów i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem znajdujących się na obszarach rewitalizacji  (w tym m.in., domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, instytucje kultury, domy kultury, centra aktywności obywatelskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz obiekty służące wsparciu osób wykluczonych) w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych, w tym np.:

a) remont lub przebudowę elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń,

b) remont, przebudowę, modernizację instalacji: np. grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych w budynkach,

c) zagospodarowanie przyległego terenu: np. budowę, remont, przebudowę małej architektury, ogrodzeń (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

2. Wsparcie inwestycyjne w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy oraz wyposażenia obiektów na potrzeby funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

3. Poprawę funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i rewitalizowanego terenu (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego),  w tym:

a) budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację lub remont dróg lokalnych na rewitalizowanym terenie (jedynie jako element szerszego projektu rewitalizacyjnego i wówczas gdy przyczyni się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych jako element kompleksowych programów rewitalizacji),

b) budowę, remonty lub przebudowę chodników i przejść dla pieszych oraz wszelkiej infrastruktury pozwalającej na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów (np. ścieżki rowerowe), wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

4. Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu, w tym  wyburzanie budynków i uporządkowanie przestrzeni publicznej (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

5. Renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych  (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

Spośród wymienionych typów projektu, jedynie typ 1 i 2 mogą być realizowane samodzielnie.

Kryteria wyboru projektów

Link do dokumentu Kryteria wyboru projektów (PDF 429 KB)

Link do dokumentu Warunki formalne (PDF 229 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania projektu nie objętego pomocą publiczną wynosi 30 000 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu objętego pomocą publiczną wynosi 15 000 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów nie objętych pomocą publiczną wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku realizacji projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania projektu do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:

a) projekty zawierające wyłącznie elementy inwestycyjne (infrastruktura lokalna) kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz przedstawionych w Studium Wykonalności,

b) w przypadku wystąpienia w projekcie wydatków finansowanych z pomocy de minimis maksymalna wartość przedmiotowej pomocy nie może przekroczyć 700 000,00 PLN,

c) w przypadku projektów zawierających jednocześnie elementy wskazane w ppkt. a) i b) Wnioskodawca zobowiązany jest do ujednolicenia poziomu dofinansowania (do niższej wartości, która nie może przekroczyć 85% intensywności wsparcia).

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektów w zakresie kultury, których celem jest poprawa spójności społecznej dzięki umożliwieniu lepszego dostępu do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych stanowią maksymalnie 8 000 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 110 000 000,00 zł.

Regulamin konkursu

Link do pliku Regulamin konkursu  (PDF 747 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 599 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 701 KB)

Link do pliku załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (PDF 1 MB)

Link do pliku Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (PDF 577 KB)

Link do pliku załącznik do porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków  (PDF 1 MB)

Link do pliku Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (PDF 590 KB)

Link do pliku załącznik do zobowiązania do realizacji projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków  (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w Regulaminie konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 (PDF 747 KB).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres katarzyna.wojciechowska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 38 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.