9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych

9.2.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnicterenów wiejskich

Termin konkursu

od 28.12.2017 do 15.03.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

terenów wiejskich

Działanie

9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych

Poddziałanie

9.2.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2018-10-31

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko–Ostrowska, 

ul. Częstochowska 25, lok. 31,
62- 800 Kalisz,

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30
lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 28.12.2017r. od godziny 7.30 do dnia 15.03.2018r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej 

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu:

a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
b) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
c) podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych,
d) jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
e) administracja rządowa,
f) partnerzy społeczni i gospodarczy,
g) spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
h) przedsiębiorcy,
i) porozumienia w/w podmiotów,podmioty ekonomii społecznej.  

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

a) rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych poprzez przebudowę/adaptację/remont budynków/ obiektów zdegradowanych, przestrzeni użyteczności publicznej wraz z całym otoczeniem,
b) renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków ( tylko w przypadku kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego),
c) poprawa funkcjonalności ruchu pieszego, kołowego, estetyki przestrzeni publicznej  rewitalizowanego obszaru (tylko w przypadku kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego)

Wnioskodawcy w swoich projektach zobowiązani będą uwzględniać przedsięwzięcia wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji (wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego) dotyczące zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych (działania rewitalizacyjne dotyczyć będą m.in. adaptacji, przebudowy, remontów budynków, dróg, chodników, poprawy funkcjonowania ruchu kołowego i pieszego, miejsc postojowych, terenów/miejsc zielonych, małej architektury, tworzenia warunków dla działalności podmiotów realizujących zadania społeczne, edukacyjne, zapobiegających wzrostowi przestępczości i patologiom społecznym, zapobiegania lub łagodzenia zjawisk wykluczenia społecznego, tworzenie miejsc odpoczynku, zabaw, spotkań).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów 9.2.2 (PDF 755 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Na dofinansowanie projektów mogą się składać środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

  • Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów nie objętych pomocą publiczną wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. 
  • W przypadku realizacji projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania projektu do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:

  1) projekty zawierające wyłącznie elementy inwestycyjne (infrastruktura lokalna) kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz przedstawionych w Studium Wykonalności,

  2) w przypadku wystąpienia w projekcie wydatków finansowanych z pomocy de minimis maksymalna wartość przedmiotowej pomocy nie może przekroczyć 700 000,00 PLN,

  3)w przypadku projektów zawierających jednocześnie elementy wskazane w ppkt. 1 i 2 Wnioskodawca zobowiązany jest do ujednolicenia poziomu dofinansowania (do niższej wartości, która nie może przekroczyć 85% intensywności wsparcia).

  • wkład własny Beneficjenta stanowiący minimum 15 % wydatków kwalifikowalnych,
  • Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 500 000,00PLN.
  • Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 20 000 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi  39 800 000, 00 zł i może ulec zmianie.

Regulamin konkursu

Regulamin naboru 9.2.2 (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 9.2.2 (PDF 606 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 703 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza - wyciąg z regulaminu (PDF 191 KB)

Pytania i odpowiedzi

 

http://sako-info.pl/poddzialania-9-2-2-rewitalizacja-miast-i-ich-dzielnic-terenow-wiejskich-poprzemyslowych-i-powojskowych-w-ramach-zit-dla-rozwoju-ako/#faq

Linki

 

http://sako-info.pl/poddzialania-9-2-2-rewitalizacja-miast-i-ich-dzielnic-terenow-wiejskich-poprzemyslowych-i-powojskowych-w-ramach-zit-dla-rozwoju-ako/#.Wh01pLpFyUk

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.