9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych

9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZITRPO Lubuskiego

Termin konkursu

zakończony 6.09.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Lubuskiego

Działanie

9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych

Poddziałanie

9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w formie papierowej wraz z pismem przewodnim należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
-    poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
-    wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Sekretariacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra (pokój nr 33 - parter)

lub w:

Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze  z siedzibą w Gorzowie Wlkp.,
ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp. (Sekretariat)

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć:

-    za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl), oraz

-    w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu bądź za pośrednictwem e-puapu w terminie/formie określonym w Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu. Należy dostarczyć również pismo przewodnie do formularza wniosku o dofinansowanie.

Natomiast załączniki/oświadczenia (wskazane w Regulaminie konkursu – pkt 11 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej) należy umieścić, a następnie przesłać tylko za pośrednictwem systemu LSI2020. Załączane dokumenty należy opisać/nazwać w sposób umożliwiający identyfikację zawartości pliku.

Za pośrednictwem systemu LSI2020, formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, należy złożyć nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

Wniosek w formie papierowej może być również dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, przesyłką kurierską, osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej. W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020. Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przesłanego za pośrednictwem e-puapu wraz z pismem przewodnim jest data wysłania przez Wnioskodawcę dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:
-    jednostki samorządu terytorialnego (JST),
-    związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,
-    jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
-    jednostki administracji rządowej,
-    kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
-    podmioty lecznicze prowadzące działalność leczniczą w postaci stacjonarnych i całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych,
-    organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje,
-    samorządowe instytucje kultury,
-    spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
-    towarzystwa budownictwa społecznego.

Brak możliwości uzyskania dofinansowania w całości lub części projektu przez jednostki tworzące Związki ZIT.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów z zakresu kompleksowej rewitalizacji obszarów, wynikających z programów rewitalizacji pozytywnie ocenionych przez IZ RPO oraz wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego przyjmowanego w drodze uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego, mających na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom , obejmujących:

-    budowę, adaptację, tj. modernizację , remont, renowację budynków , znajdujących się na obszarze wynikającym z programu rewitalizacji pozytywnie ocenionego przez IZ RPO oraz wpisanego do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego przyjmowanego w drodze uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego, podlegającym rewitalizacji, stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół adaptowanego obiektu (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako uzupełniający/niedominujący element projektu, do 30% kwalifikowalnych kosztów projektu ),

-   uporządkowanie i zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznej, wynikających z programów rewitalizacji pozytywnie ocenionych przez IZ RPO oraz wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego przyjmowanego w drodze uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego, polegające na dostosowaniu do nowych funkcji (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako uzupełniający/niedominujący element projektu, do 30% kwalifikowalnych kosztów  projektu).

w ramach następującej kategorii interwencji:
55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

-    uchwałą nr 184/KM RPO-L2020/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 12.07.2021 r., zmieniającą uchwałę nr 175/KM RPO-L2020/2021 Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 z dnia 26 stycznia 2021 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

-   uchwałą Nr 113/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr  68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:
-    85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu (w przypadku projektów nie generujących dochodu) ze środków EFRR,   
-    85% kwalifikowalnych kosztów projektu (dotyczy środków RPO – Lubuskie 2020 w ramach pomocy de minimis),
-    zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi  52 700 000,00 PLN.

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Regulamin konkursu

Ogłoszenie konkursu (PDF 484 KB)

Regulamin (PDF 1 MB)

Katalog wydatków (PDF 386 KB)

Załączniki do regulaminu (ZIP 16 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki i oświadczenia wymagane na etapie oceny (ZIP 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Dokumenty pomocne w przygotowaniu wniosku (ZIP 64 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Od wyniku oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje protest zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej. Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia informacji o wyniku oceny. Protest jest jedynym środkiem odwoławczym na etapie przedsądowym. Protest rozpatrywany jest przez IZ RPO-L2020 w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia jego złożenia. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, jednak nie może on przekroczyć łącznie 45 dni kalendarzowych od dnia złożenia protestu.Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny. 

Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to:
-        listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
-        przesyłką kurierską (decyduje data doręczenie a nie data nadania),
-        osobiście.Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków: pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

-    Departament Programów Regionalnych Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 54) tel. 68 45 65 117 e-mail: l.klobut@lrpo.lubuskie.pl

-    Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
•    e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
•    telefoniczny: 68 45 65 119, -521, -251

-    Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
•    e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)

•    telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377  

Linki

www.rpo.lubuskie.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.