9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych nr wezwania RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20RPO Świętokrzyskiego

Termin konkursu

zakończony 30.04.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Świętokrzyskiego

Działanie

9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałanie

9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych nr wezwania RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I połowa maja

Miejsce składania wniosków

Sekretariat (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w terminie od dnia 22.04.2020 r. (od godziny 7.00) do dnia 30.04.2020 r. (do godziny 15:00).

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku w ramach naboru uprawniony jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem w ramach naboru może zostać objęty następujący typ operacji:

1. Działania profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii COVID-19 obejmujące w szczególności:
a) wsparcie personelu medycznego przez zakup środków ochrony osobistej, zatrudnienie dodatkowego personelu,
b) wsparcie szpitali przez zakup niezbędnego sprzętu ratującego zdrowie i życie oraz doposażenie stanowisk pracy,
c) wsparcie laboratoriów w zakresie przeprowadzania badań epidemiologicznych przez zakup testów, materiałów/odczynników/narzędzi,
d) świadczenie usług zdrowotnych i społecznych osobom z województwa świętokrzyskiego w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Warunki naboru projektu w trybie nadzwyczajnym dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych wraz z załącznikami.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93,3% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 8,3% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 6,7% całkowitej wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach naboru wynosi 30 322 500 PLN, w tym 27 625 000 PLN ze środków Unii Europejskiej a 2 697 500 PLN z budżetu państwa.

Regulamin konkursu

Warunki naboru projektu w trybie nadzwyczajnym dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (PDF 878 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest w Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 4 MB)  

Wzór umowy o dofinansowanie

Pozostałe dokumenty (ZIP 4 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

-

Pytania i odpowiedzi

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce. Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Oddziału Informacji i Programowania w DW EFS pod nr telefonu 41 34 98 920 lub 41 34 98 923.

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.